Ecologische begeleiding voorkomt vertraging of stillegging

Artikel delen

Als aannemer wilt u zo efficiënt mogelijk werken en vooral bezig zijn met het beoogde project. Er zijn echter ook wat randverschijnselen waarmee u rekening moet houden. De Wet Natuurbescherming is er daar één van. De meeste aannemers hebben kennis over de flora en fauna niet in huis, waardoor steeds meer aannemers ervoor kiezen om een ecoloog in te huren om het werk op ecologisch vlak te begeleiden.

Verbreden sloot in verband met watercompensatie.

Het inschakelen van een ecoloog gebeurt vaak op initiatief van de aannemer. Maar ook steeds meer opdrachtgevers stellen de eis aan de opdrachtnemer om een ecologisch werkprotocol op te stellen en het werk te (laten) monitoren aan de hand van dit werkprotocol. Zonder zo’n ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding is de kans aanwezig dat er verstoord wordt en dus de wet wordt overtreden, met alle gevolgen van dien.
Als voorbeeld heeft Vonk Groenservice, Bureau voor Ecologisch Advies, voor Volker Wind een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de aanleg van een windmolenpark in Zwaagdijk-Oost. De windturbines worden geplaatst in akkers en weiden. Voor de werkwegen en definitieve toegangswegen moeten in enkele sloten dammen aangebracht worden en er moeten enkele sloten verbreed of gedempt worden. De verbreding van de sloten is ter compensatie van de demping en het aanbrengen van de dammen. Enkele maanden voor aanvang van de werkzaamheden heeft Vonk Groenservice na grondig vooronderzoek een ecologisch werkprotocol opgesteld dat vooral gericht is op het voorkomen van verstoring van eventueel nestelende weide-, akker- en watervogels en verstoring van het waterleven tijdens de werkzaamheden aan de sloten. Met dit werkprotocol weet de aannemer hoe hij te werk moet gaan om verstoring en/of overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen.

Vooronderzoek naar vissoorten.

Maatregelen

Voor aanvang van de werkzaamheden is door de ecoloog gezorgd dat er geen vogels in de akkers en weiden gaan broeden, door hiervoor maatregelen te treffen. Denk bij maatregelen ter voorkoming van broedgevallen aan bijvoorbeeld: stokken met linten, plaatsen van vlaggen in het veld en vliegers in de vorm van roofvogel. Tijdens het werktraject is de ecoloog regelmatig ter plaatse om het werk op ecologisch vlak te begeleiden en om eventueel maatregelen te treffen. Door of onder begeleiding van Vonk Groenservice wordt bij het dempen van een sloot de aanwezige vis weg gevangen. Wegvangen van vis kan met verschillende methoden. Een voorbeeld daarvan is elektrovissen, een fuik, een schepnet of een combinatie van deze methoden.
Denk bij ecologische begeleiding/ecologisch advies ook aan bijvoorbeeld plaatsen van paddenschermen en het wegvangen van deze dieren. Of begeleiding bij een juiste aanleg van natuurvriendelijke oevers, advisering bij kruidenrijke bermen, onderzoek naar vleermuis, huismus en andere beschermde soorten, advies te treffen mitigerende en compenserende maatregelen en natuurinclusief bouwen.

Vonk Groenservice Bureau voor Ecologisch Advies
www.vonkgroenservice.nl