Nieuwe datum start Omgevingswet: 1 juli 2022

Artikel delen

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief op 26 mei 2021 aan beide Kamers. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die aan de Omgevingswet is gekoppeld, zal hierdoor op 1 juli 2022 in werking treden.

kalender

Bij de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb staat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers centraal. Dit betekent dat het digitale en juridische stelsel voor alle betrokken partijen goed moet werken. Om tot een verantwoorde inwerkingtreding te komen, heeft minister Ollongren na een zorgvuldige afweging en na overleg met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen besloten om hiervoor meer tijd te nemen.

Extra oefentijd proefprojecten

Door de nieuwe datum van 1 juli 2022 hebben gemeenten, architecten, bouwers en kwaliteitsborgers nu meer tijd om met de Wkb te oefenen. De afgelopen jaren zijn er al diverse proefprojecten uitgevoerd. Hieruit bleek onder meer dat alle stakeholders baat hebben bij het draaien van proefprojecten om zo hun werkprocessen goed op orde te krijgen voor de daadwerkelijke inwerkingtreding. “De latere inwerkingtreding van de Wkb geeft ons extra tijd om nog meer vertrouwd te raken met de wet”, aldus Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb. “Het is daarom van groot belang dat in de gehele keten goed wordt geoefend en van elkaar wordt geleerd. Pak de extra tijd die we nu hebben dus met beide handen aan!”

Gevolgklasse 1

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Voor de infrasector zijn dat de kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen) met maximaal 20 meter overspanning. Ook overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (zoals masten en antennes) vallen hieronder.
De Wkb bevat ook een wijziging waarbij de aansprakelijkheid voor aannemers wordt versterkt en dossieropbouw van bouwwerkzaamheden wordt gevraagd. Dit brengt grote veranderingen in de bedrijfsvoering van bouw- en infraondernemers met zich mee.