Bundeling veiligheidsinitiatieven noodzaak

Artikel delen

Er zijn zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven. Dat bleek een breed gedragen standpunt van twaalf brancheorganisaties, waaronder AFNL, die elkaar hierover onlangs ontmoetten. Zij pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat dit efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Hoe? Alle veiligheidsinitiatieven bundelen tot één breed gedragen initiatief.

Foto: Kijlstra.

Naar aanleiding van geluiden ‘uit het veld’ rondom de implementatie van ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL), spraken twaalf collega-brancheorganisaties (zie verderop) elkaar met de vraag of bij hun achterban vergelijkbare zorgen heersen. Dit bleek breed te leven en leidde tot een gezamenlijke brief aan GCVidB. Hierin vroeg men om uitstel van implementatie van de Veiligheidsladder in verband met beperkte auditcapaciteit.

Onvoldoende betrokken

GCVidB beoordeelt de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico en houdt vast aan implementatie per 1 januari 2022. Branches delen dit standpunt niet en voorzien (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Ook wezen de branches in de brief op het verschil in interpretatie van de ‘risicomatrix’ (beslistabel) in de praktijk. GCVidB onderkende deze zorgen had de beslismatrix inmiddels, zonder inhoudelijke afstemming met de branches, gewijzigd. De doorgevoerde wijzigingen maakten de beslismatrix weliswaar duidelijker, maar hebben nieuwe en soms zwaardere implicaties voor diverse betrokken sectoren en branches.

Het gedachtengoed dat gedrag en cultuur meer aandacht verdient wordt uiteraard onderkend. Maar, de twaalf branches voelen zich onvoldoende betrokken in communicatie en besluitvorming. Reden om in een tweede schrijven aan GCVidB, ten behoeve van meer draagvlak, te pleiten voor formele en structurele inhoudelijke afstemming met de branches.

Niet boycotten, wél bundelen!

Tijdens de ontmoeting van de twaalf branches kwam ook de steeds groter wordende diversiteit aan veiligheidsinitiatieven (onder andere ViA, VCA, GPI, ISO 45001 en ISO 9001) in de sector ter sprake. Een meerderheid van de gezamenlijke achterban ervaart dit als een zware en onnodige extra administratieve en financiële last. Omdat men doorgaans al een veiligheidssysteem (VCA*/**) heeft en/of sectorspecifieke veiligheidsinitiatieven kent.

Ook VCA-certificering is volgens ervaringen in de sector voor verbetering vatbaar. Enkele  aanwezige branches, afgevaardigd in het SSVV-bestuur (schemabeheerder VCA), wisten te vertellen dat SSVV een werkgroep ‘modernisering VCA’ in het leven heeft geroepen. Daar wil men onder andere onderzoeken of GPI en VCA geïntegreerd kunnen worden. Als het aan de twaalf branches ligt wordt dan ook direct onderzocht hoe alle veiligheidsinitiatieven te bundelen om te komen tot één systeem.

Overleg

De twaalf branches nemen het heft in handen. Ze gaan in gesprek met de Kerngroep van GCVidB en met SSVV en eventuele andere betrokkenen. Dat de veiligheid van medewerkers in de sector belangrijk is staat als een paal boven water. De kans is zeer reëel dat ook andere collega-branches zich nog bij dit initiatief aansluiten. Het veiligheidsoverleg van de twaalf branches leidde tot een aantal zeer relevante gezamenlijk gedragen inzichten, wensen en ambities. In overleg met betrokken organisaties gaat men zich inzetten om deze ambities waar te maken.

Twaalf brancheorganisaties

AFNL, Cumela, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Metaalunie, MKB Infra, NVAF, Techniek Nederland, TLN, VERAS, VHG en VVT.