De kool en de geit

Artikel delen

Deze column gaat over een oer-Nederlands spreekwoord: de kool en de geit willen sparen. We weten allemaal hoe moeilijk dat is. De kool is in dit geval de vleermuis en de geit de noodzakelijke energierenovatie van woonhuizen. Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State een oordeel geveld, waarin de verduurzamingsslag het voorlopig moet afleggen tegen natuurbehoud. Snel huizen isoleren om de klimaatdoelen van Parijs te halen is prima, maar dan wel eerst maandenlang onderzoeken of er geen vleermuizen in de spouw zitten.

Het is de zoveelste toevoeging aan een schier eindeloze lijst van, in hun aard lovenswaardige ambities, die elkaar meer en meer in de weg zitten. Meer spoor-OV versus bescherming van dassen(burchten); stikstofreductie versus woningbouw; natuurherstel versus bouw voorzieningen voor hernieuwbare energie; energielabels versus monumentenbescherming; elektrificeren versus zuinigheid met grondstoffen die nodig zijn voor accu’s; kwaliteitsborging versus betaalbaar bouwen; ga zo maar door.

Maar er zijn nog meer stoorzenders, want energierenovatie in het kader van de Parijse klimaatdoelen is het hardst nodig in de woningen van mensen die de minste middelen hebben om de kosten daarvan te dragen. Door de genoemde uitspraak wordt dat alleen maar duurder: een vleermuizenonderzoek neemt een half jaar tot een jaar in beslag en kost zo’n € 5.000,-. De Raad van State heeft geen oog voor die consequenties, maar oordeelt wel op basis van de wetten, waar die tegenstrijdigheden uit ontstaan. Dat is een enorm woud aan regels, waaraan iedereen wordt geacht zich te houden. Hoe kan dat als de belangen die ze beogen te beschermen of de ambities die ze beogen te bereiken tegenstrijdig zijn?

De administratieve belasting rijst al enorm de pan uit voor het mkb, maar als de regels dan ook nog eens tegenstrijdig zijn, wordt ondernemen een risico met name voor het mkb, dat zich niet omringt met juristen en adviseurs. Het mkb dat 60% van de opgave moet klaren, maar waar inmiddels een flink percentage zich afvraagt of ze zo wel door willen en kunnen. De provincie Utrecht werkt weliswaar samen met een aantal Utrechtse gemeenten en VENIN, de isolatiebranche, aan een oplossing voor de vleermuizenproblematiek via het SoortenManagementPlan. Maar hopelijk geeft een nieuwe coalitie, evenals de Raad van State, zich van dat alles goed rekenschap en wordt het hele stelsel weer werkbaar gemaakt.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl