Onnodige kosten

Artikel delen

Het ministerie van EZK heeft op aangeven van MKB-Nederland een indicatorprogramma administratieve lasten opgezet. Onze wetten en regels hebben namelijk om goed te kunnen werken vaak enorme ‘collateral damage’. Mkb-ondernemers hebben voor dit programma aangegeven waar de pijn en kosten zitten. De bedoeling van het programma is om in beeld te brengen waar in die lasten gesnoeid kan worden en bij de eerste resultaten zijn tevens al oplossingsrichtingen aangegeven.

Ook EU-voorzitter Van der Leyen kondigde in haar SME-Relief-Package aan dat de rapportageverplichtingen met 25% en de administratieve lasten substantieel moeten worden verlaagd. Inmiddels is namelijk in Brussel doorgedrongen dat steeds meer ondernemers vanwege die lasten stoppen met hun bedrijf. Heel veel scepsis over die doelstellingen is wel op zijn plaats, want er komen enorme rapportageverplichtingen op het bedrijfsleven af over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uitzonderingen of lichtere regimes zouden er komen voor het mkb, maar banken en hoofdaannemers moeten wél voldoen en kunnen geen genoegen nemen met te lichte rapportages van hun ketenpartners. Sanctie bij onvoldoende rapportage duurzaamheid: steeds moeilijker of onmogelijk om een lening te krijgen. Sanctie bij onvoldoende MVO: financiële boetes, ook in de keten.

Overigens zien we ook meer en meer MVO- en duurzaamheidseisen verschijnen in aanbestedingen. Inschrijven wordt daardoor een steeds duurdere hobby. Uit het programma Beter Aanbesteden is een Actieagenda voortgekomen, waarin de steeds stijgende tenderkosten een actiepunt hebben opgeleverd. Daarin staat een tabel voor tegemoetkomingen in de aanbiedingskosten, die rechtstreeks uit de MKB INFRA-uitgave ‘Toekomstbestendig samenwerken’ komt. De toenmalige staatssecretaris is helaas niet verder gekomen dan de ernstige aanbeveling om de tenderkostenvergoedingen toe te passen met de toezegging het gebruik na enige tijd te evalueren. Inmiddels is uit die evaluatie gebleken dat dit maar hoogst zelden gebeurt. Met als gevolg dat het mkb vaak aarzelt om mee te dingen of dat niet eens meer kan, en er dus minder competitie is. Daar zitten de meeste overheidsaanbesteders niet op te wachten en deelname van het mkb is juist gewenst om een optimale prijs-kwaliteitverhouding te krijgen. De moraal: stop met het stapelen van allerlei lastenverhogende eisen en pas die tegemoetkomingen in de tenderkosten gewoon toe.

MKB Infra LogoMKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl