MKB INFRA-bedrijven gaan socialer ondernemen

Artikel delen

Om te leren hoe samenwerking tussen mkb-bedrijven in de infrasector met inschakeling van uitkeringsgerechtigden tot een win-winsituatie kan leiden zijn vijf leden van MKB INFRA met gemeenten en TNO aan de slag gegaan. Doel van het project is meer mensen duurzaam aan werk te helpen, een groter reservoir aan inzetbaar personeel te creëren en het bedrijf nog beter maatschappelijk verantwoord te laten draaien. De leerervaringen worden met behulp van MKB INFRA en TNO uitgedragen in de sector.

Bedrijven in de Infrasector hebben in toenemende mate te maken met gemeenten en andere overheden die werken (Europees) aanbesteden en daar ‘social return’ bij toepassen. Social return betekent verplicht inzetten van uitkeringsgerechtigden bij duurzaam inkopen of het aanbestede werk voor een deel van de aanneem- of loonsom. De schaal van Europese aanbestedingen overschrijdt vaak de mogelijkheden van een mkb-bedrijf. Anderzijds staan mkb-bedrijven in de sector open voor de inzet van uitkeringsgerechtigden. Zij zien kansen om gemeentelijke doelgroepen als extra wervingsmogelijkheid voor personeel in te zetten. En nieuw personeel hebben deze bedrijven in de toekomst hard nodig.

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid

TNO doet veel onderzoek naar samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij werkgelegenheidsbeleid, naar social return en naar ‘inclusief werkgeverschap’. In dit kennisoverdrachtproject zijn vijf mkb-bedrijven vanaf eind 2011 een half jaar actief aan het werk met de TNO-kennis. Zij leren via workshops en individuele werksessies van TNO hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om actief samen te werken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden in te zetten: binnen of buiten aanbestedingen met social return. Daarnaast leren zij hoe ze in hun bedrijf zó met de nieuwe medewerkers kunnen omgaan dat deze werken naar vermogen en duurzaam inzetbaar worden.
De kennis van TNO en de ervaringen van de bedrijven worden aan het eind van het project verder uitgedragen in de sector. Dat gebeurt in samenwerking met branche-organisatie MKB INFRA.

MKB INFRA: duidelijkheid over social return en de 5%-regeling

Mkb-bedrijven in de infra-sector werken samen met gemeenten aan duurzame inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden. Enerzijds hebben zij hiermee voor ogen meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, anderzijds worden hierdoor langdurig werklozen aan werk geholpen. Deze projecten komen veelal tot stand op basis van gemeentelijke aanbestedingen of duurzaam inkopen door overheden. Hierbij wordt dan door gemeenten de 5%-regeling social return gehanteerd, waarbij een deel van het werk wordt uitgevoerd door werkzoekenden. Op zich is hiermee niets mis, volgens MKB INFRA. Echter, verschillende gemeenten hanteren een totaal verschillende betekenis voor social return. Daarnaast wordt de 5%-regeling overal anders geïnterpreteerd. Bij de ene gemeente gaat het over een deel van de projectsom, bij de andere over een deel van de loonsom en bij nog weer andere over bijvoorbeeld de aanneemsom exclusief materiaal. Tevens verschillen de minimumhoogten van de projectsommen overal. MKB INFRA pleit in dit verband voor een eenduidige, heldere definitie van social return met duidelijke en ondubbelzinnige voorwaarden verbonden aan de 5%-regeling. 

MKB INFRA: duidelijkheid over social return en de 5%-regeling

Mkb-bedrijven in de infra-sector werken samen met gemeenten aan duurzame inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden. Enerzijds hebben zij hiermee voor ogen meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, anderzijds worden hierdoor langdurig werklozen aan werk geholpen. Deze projecten komen veelal tot stand op basis van gemeentelijke aanbestedingen of duurzaam inkopen door overheden. Hierbij wordt dan door gemeenten de 5%-regeling social return gehanteerd, waarbij een deel van het werk wordt uitgevoerd door werkzoekenden. Op zich is hiermee niets mis, volgens MKB INFRA. Echter, verschillende gemeenten hanteren een totaal verschillende betekenis voor social return. Daarnaast wordt de 5%-regeling overal anders geïnterpreteerd. Bij de ene gemeente gaat het over een deel van de projectsom, bij de andere over een deel van de loonsom en bij nog weer andere over bijvoorbeeld de aanneemsom exclusief materiaal. Tevens verschillen de minimumhoogten van de projectsommen overal. MKB INFRA pleit in dit verband voor een eenduidige, heldere definitie van social return met duidelijke en ondubbelzinnige voorwaarden verbonden aan de 5%-regeling. 

Over MKB INFRA

MKB Infra-bedrijven misten een eigen herkenbaar platform waar zij gehoord konden worden door de politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Een platform waar zij hun specifieke belangen aan allen, die bij de sector infrastructuur zijn betrokken, kunnen uitdragen. Daarom is in 2006 het platform MKB INFRA opgericht.

[GWW.04.10.MKBInfra.Logo.jpg]

De vereniging behartigt momenteel de belangen van circa honderd MKB-infrabedrijven met een gezamenlijke omzet van circa één miljard euro. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken. De vereniging zet zich in voor de volgende onderwerpen:
1.    Naleving van de regelgeving omtrent aanbesteden: gelijke kansen, uniformiteit en dwingend juridisch aanbestedingskader voor alle aanbestedende diensten, doelmatigheid van overheidsaanbestedingen en voorkomen van kartelvorming.
2.    Openhouden van de mogelijkheden tot combinatiewerken enerzijds en het laten vervallen van hogere selectiecriteria voor combinaties anderzijds.
3.    Openbreken van rigide selectiecriteria ten aanzien van referentieprojecten (schaalgrootte, ervaring, omstandigheden en periode).
4.    Transparantie en uniformiteit bevorderen op het gebied van economische en technische selectiecriteria (mens, organisatie, logistiek en technologie).
5.    Het belang bepleiten van meer inbreng van materiedeskundigheid bij de overheidsopdrachtgever; professionaliteit betekent immers meer dan regelgeving, contractmanagement, juridisering en accountancy.
6.    Terugdringen van de administratieve lasten die de overheidsopdrachtgevers nog steeds opleggen.
7.    Verlaging van de frequentie van de gevraagde standaardinformatie ten behoeve van aanbestedingen.
8.    Overleg en consultaties bij de totstandkoming van de regelgeving en de implementatie daarvan.

MKB INFRA
Secretariaat:
Dukatenburg 90-03
3437 AE Nieuwegein
E-mail: secretariaat@mkb-infra.nl
Tel.     (030) 603 79 14
Fax:     (030) 634 20 40

Internet: www.mkb-infra.nl