KIWA en Kenniscentrum Bestratingen trekken samen op

Artikel delen

De Colleges van Deskundigen (‘Ongewapende Betonproducten’ en ‘Keramische Producten’) hebben bij regelmaat een discussie over klachten met betrekking tot betonnen en gebakken bestratingproducten. Als uitvloeisel hiervan is er toenadering gezocht tot het Kenniscentrum Bestratingen. Dit heeft op 8 mei 2013 geleid tot een eerste verkennend gesprek waarin de problemen besproken zijn.

De klachten betreffen opdrachtgevers die twijfelen over de kwaliteit van de geleverde producten. Een substantieel deel van deze klachten heeft betrekking op afsplinteren en beschadigingen van straatstenen, die zich voordoen tijdens het verwerken en kort na het in gebruik nemen en belasten van de verharding. In bijna alle gevallen blijkt de kwaliteit van de producten aan de vigerende normen te voldoen.
Bij de behandeling van de klachten zien de Colleges dat beschadigingen enerzijds ontstaan als gevolg van het mechanisch klemmen en het aansluiten op de reeds verwerkte straatstenen tijdens de aanleg. Daarnaast ontstaan beschadigingen, kort na vrijgeven en belasten van de verharding. Dit komt door de combinatie van strak tegen elkaar straten en ongelijkmatige deformatie als gevolg van onvoldoende aandacht tijdens de aanleg van de onderlagen van de verhardingsconstructie. Als gevolg van elastische vervorming (deflectie) en/of permanente vervorming (spoorvorming) ontstaan spanningen in de bovenlaag van de verharding met afsplinteren en beschadigingen als gevolg. Ook het achterwege blijven van het adequaat vullen van de voegen, als gevolg van het strak tegen elkaar plaatsen van de stenen, resulteert in schade aan de bestrating. Een ander gevolg van de deformaties is dat door ontoelaatbare spoorvorming (gebrek aan veiligheid en comfort) wegvakken binnen enkele jaren herstraat dienen te worden. Een vorm van kapitaalvernietiging die met meer aandacht voor de uitvoering eenvoudig te voorkomen zou zijn geweest.

Overleg

Het College van Deskundige ‘ongewapende betonproducten’ heeft over deze ontwikkeling zijn zorg uitgesproken. Door oorzaken die buiten de invloedsfeer van producenten van bestratingmaterialen liggen krijgt het product toch een negatieve reclame. Het College is van mening dat er meer aandacht moet komen voor zowel het verwerken als aan de kwaliteit van het aanleggen van de onderlagen van de verhardingsconstructie. De ontwikkelingen op het gebied van mechanisch straten gaan momenteel zeer snel maar vereist ook de nodige deskundigheid. In dit kader heeft het College de voorzitter verzocht om naar buiten te treden om dit probleem verder bespreken.
Als uitvloeisel hiervan is er toenadering gezocht tot het Kenniscentrum Bestratingen. Dit heeft op 8 mei 2013 geleid tot een eerste verkennend gesprek waarin boven genoemde punten besproken zijn. Gezamenlijk is geconstateerd dat het hier een signaal betreft die de gehele bestratingketen aangaat. Afgesproken is dat het Kenniscentrum Bestratingen in overleg met de KIWA een traject opzetten met als doel te komen tot een betere kwaliteitsbeheersing in de hele keten van de aanleg van elementen -verhardingen. Dit past in het beleid van het Kenniscentrum Bestratingen om alle betrokken partners in de bestratingketen te binden. In de tweede helft van dit jaar zullen nadere acties in gang worden gezet.  

Contactgegevens:
Bouw- & Infrapark
Ceintuurbaan 2
3847 LG  Harderwijk
Tel. (088) 0444001
E-mail: info@kenniscentrumbestratingen.nl
Internet: www.kenniscentrumbestratingen.nl