Overstromingsrisico’s beter in beeld op risicokaart.nl

Artikel delen

Vanaf nu kunnen inwoners van Nederland beter inschatten wat  de mogelijke gevolgen zijn van een overstroming in hun woonomgeving. Op de vernieuwde overstromingskaarten op Risicokaart.nl wordt op postcodeniveau zichtbaar hoe hoog het water kan komen, hoe snel het stroomt en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen. De kaarten dragen bij aan een groter bewustzijn bij mensen over de gevolgen van een overstroming.
 
 
Het Rijk, provincies en waterschappen hebben bij de samenstelling van de nieuwe kaarten de afgelopen jaren intensief samengewerkt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft opdracht gegeven de kaarten te maken. Provincies hebben hiervoor gegevens aangeleverd op basis waarvan de interprovinciale Gemeenschappelijke beheerorganisatie (Gbo) kaarten heeft samengesteld.
De vernieuwde overstromingskaarten zijn het resultaat van Europese afspraken uit 2007, vastgelegd in de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). De ROR verplicht Europese lidstateninformatie te verzamelen, (inter)nationaal overleg te voeren en plannen te maken voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu was in haar tijd als staatssecretaris een warm pleitbezorger van de richtlijn. Nederland heeft als laag land waar veel Europese rivieren samenkomen, belang bij Europese afspraken om overstromingen te voorkomen. Beslissingen die bovenstrooms worden genomen, hebben grote gevolgen voor de situatie benedenstrooms.
 
Maximale waterhoogte
Sinds 21 december 2013 is Risicokaart.nl verrijkt met kaarten over overstromingsgevaar  en overstromingsrisico. Zo komen de fysieke kenmerken van overstromingen aan bod, zoals het overstroombare gebied, de maximale waterhoogten en de stroomsnelheid. Ook zijn op Risicokaart.nl de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien, zoals een indicatie van het aantal getroffenen en het type economische bedrijvigheid van het getroffen gebied, inclusief de aanwezigheid van vervuilende installaties en beschermde gebieden. De risicokaarten zijn informatief voor burgers, maar zullen ook worden gebruikt bij ruimtelijke planning en het opstellen van evacuatieplannen.
 
Kijk op www.risicokaart.nl