Waardering gebruikers bepaalt vergoeding onderhoud

Artikel delen

Twee noviteiten voor Nederland: één partij, VolkerWessels, gaat vanaf 1 januari 2017 minimaal twee jaar lang al het beheer en onderhoud van groen, wegen, riolering en waterhuishouding in de gemeente Loon op Zand uitvoeren. De betaling voor de werkzaamheden geschiedt op basis van de waardering van de inwoners en bedrijven.
 
Initiatiefnemer voor deze verregaande samenwerking met de gemeente Loon op Zand is VolkerWessels-onderneming M.J. Oomen Groep. Samen met zusterbedrijf Gebr. van Kessel gaan zij de diverse werkzaamheden in de pilot, onder de naam ‘Incudem, burgergericht beheer’, coördineren en uitvoeren.
‘Wij geloven zo sterk in deze manier van samenwerken en onze expertise, dat wij onze betaling als leveranciers afhankelijk stellen van de waardering van de gebruiker’, aldus Peter van der Wee, algemeen directeur van de M.J. Oomen Groep. ‘Dat vraagt om écht samenwerken vanuit een gezamenlijk geloof en belang. Met deze pilot willen we burgers en bedrijven meer invloed geven op het beheer en onderhoud van hun woon- en werkomgeving. Daarbij monitoren we continu wat het effect is van onze activiteiten, zodat we hiervan kunnen leren en onze dienstverlening aanpassen.’
 
Burgertevredenheid
‘Ons doel is uiteindelijk toenemende burgertevredenheid en optimale betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het beheer van de openbare ruimte’, vult Jacqueline Simon, integraal beleidsmedewerker Infra van de gemeente Loon op Zand aan. ‘De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners hun leefomgeving als prettig en veilig ervaren. Wat hiervoor moet gebeuren is echter niet altijd duidelijk. Ondanks inspanningen voor betere communicatie en burgerparticipatie merken we dat burgers niet tevreden zijn over het onderhoud van hun woonomgeving. Met deze pilot krijgen we inzicht in wat burgers dan wel belangrijk vinden en hoe we het beheer hierop kunnen aanpassen.’
 
Eén partij
Vanuit de ervaringen met burgerparticipatie heeft de gemeente ondervonden dat de versnipperde uitvoering met verschillende bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betrokken contractpartijen veel tijd en energie vergt. Dit zorgt voor hoge kosten die de gemeente liever investeert in de uitvoering en in het contact met hun inwoners. Daarom konden ze zich vinden in het voorstel van M.J. Oomen Groep om via een tweejarige pilot het onderhoud van de openbare ruimte bij één partij neer te leggen.
 
Van gladheidsbestrijding tot hondenvoorzieningen
In de scope van de samenwerking zit het planmatig beheer dat is gericht op ‘schoon, heel en veilig’, betreffende de domeinen ‘Riolering en waterhuishouding’ (vrijvervalriool, drukriool, duikers, bergingsvijvers), ‘Wegen’ (asfalt en elementenverharding, reiniging en onkruidbestrijding van wegen, verkeersbermen en sloten, puin- en zandwegen, belijning, gladheidsbestrijding) en ‘Groen’ (onderhoud bomen, plantsoenen, hondenvoorzieningen, terreinmeubilair).
 
Afstand tot arbeidsmarkt
Onderdeel van het contract is dat de pilot bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat deze mensen hierdoor meer kans hebben in te stromen in het reguliere arbeidsproces. Hiervoor gaan de VolkerWessels-ondernemingen samenwerken met Baanbrekers. Deze regionale publieke onderneming voor werk en inkomen voert een groot deel van het groenonderhoud uit.
 
Prestatiegericht onderhoud openbare ruimte
De pilot vloeit voort uit het plan ‘Prestatiegericht meerjarig beheer en onderhoud van de volledige openbare ruimte’ van de M.J. Oomen Groep van eind 2014. Van der Wee: ‘Uit onderzoek blijkt dat gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren, maar met minder mensen en een dalend budget. De kwaliteit van de openbare ruimte komt hiermee onder druk. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is vernieuwend denken het devies, waarbij het samenwerken in netwerken van bedrijven, overheden en burgers steeds belangrijker wordt.’