Nieuwe handvatten voor gemeenten

Artikel delen

Gemeenten krijgen handvatten voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. Concreet betekent dit dat iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de bouw, de ruimtelijke inrichting van het land – vooral de steden – ervoor moet zorgen dat die steden klimaatbestendig zijn. Dat wil zeggen: bestand tegen droogte, hitte, maar ook zware buien. Dikwijls zal een grotere, bredere toepassing van ‘groen’, onderdeel zijn van de te treffen maatregelen. In het Deltaprogramma 2015 hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd om er samen voor te zorgen dat Nederland in 2050 ‘zo goed mogelijk’ klimaatbestendig zal zijn. Alle betrokken overheden hebben zich ertoe verbonden om vanaf 2029 het aspect ‘klimaatbestendigheid’ onderdeel zal zijn van alle beleid en handelen. Dit betekent ook dat betrokkenen moeten beschikken over de kennis van alle relevante elementen van klimaatbestendigheid. Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke kennis spoedig beschikbaar komt is onder leiding van het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen, gemeenten en waterschappen, een onderzoeksteam aan het werk gegaan in het project ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. De resultaten van dat onderzoek, in de vorm van betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden en de effecten ervan op hitte- en regenbestendigheid, zijn nu beschikbaar voor gemeenten.