Actieplan houtsector: meer hout in gww

Artikel delen

Symbolisch werd er bij het Centrum Hout in Almere een houten damwand de grond in gedreven. Het was op 11 mei het startsein voor de officiële lancering van het Actieplan ‘Hout in de gww’. Ook ging het licht op groen voor de website www.houtindegww.nl met onder meer een rekenmodule voor CO2-opslag in hout, RAW-bestekteksten voor hout in de gww, de nieuwe houtwijzer ‘Houten damwanden’ en nog veel meer.
 
Het gebruik van hout in de bouw- en gww-sector beantwoordt aan de vraag naar duurzaam en circulair bouwen. Om dit gebruik te promoten zijn er de afgelopen diverse afspraken gemaakt, zoals het Actieplan Bos en Hout tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016. De Nederlandse bos- en houtsector hebben dit plan ontwikkeld om met bos bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden.
Op 24 januari 2017 volgde het Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. ‘Ik lees daarin onder meer dat eindige grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare grondstoffen, maar ook dat een duurzame productie een belangrijke voorwaarde is. Met FSC- en PEFC-gecertificeerd hout kunnen we invulling geven aan het Grondstoffenakkoord’, zegt Paul van den Heuvel, directeur van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). En de ambities denderen onverdroten door, want op 22 maart volgde het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Dit convenant is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.
 

 
Meer hout
Meer hout gebruiken in de gww? Dan zien we beelden van massale boskap opdoemen. Maar dat blijkt een misvatting. Van den Heuvel: ‘Meer vraag naar duurzaam geproduceerd hout – want daar praten we over  – betekent een positieve balans voor duurzaam bosbeheer wereldwijd. Daarmee voorzien we in werkgelegenheid, meer biodiversiteit en ontmoedigen we illegale houtkap. Bovendien kunnen we hiermee het klimaatprobleem terugdringen en de economie circulair maken. Duurzaam geproduceerd hout moet de norm worden in Nederland!’
De houthandel biedt voorschrijvers en adviseurs van gww- en infraprojecten echter meer dan alleen de materialen. ‘We hebben alle reden om dat te doen: hardhout is een natuurlijk, hernieuwbaar, 100% bio-based én circulaire grondstof. Er is ruim voldoende duurzaam geproduceerd hardhout beschikbaar. Door meer (tropisch) hardhout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken worden niet alleen bossen en biodiversiteit behoed tegen ontbossing, er wordt ook meteen gewerkt aan het realiseren van CO2-reductie in de gww’, aldus Ad Wesselink, directeur Wijma Kampen BV en één van de initiatiefnemers van het Actieplan Hout, dat op 11 mei 2017 werd gelanceerd.
 
Actieplan Hout
Met het Actieplan Hout zetten twaalf leden van de Koninklijke VVNH, onder leiding van het Centrum Hout, gezamenlijk in op het verbeteren van de positie van houttoepassingen in de waterbouw. ‘Dat is een 4 x win-situatie voor handel, opdrachtgevers, ingenieursbureaus én rijksoverheid, want hout scoort – in tegenstelling tot bijvoorbeeld kunststof – volgens de meest recente milieustudies goed binnen EMVI en draagt bij aan CO2-reductie, verhoogd het bio-based percentage verder naar 50% en is uitermate circulair’,  aldus Eric de Munck, projectleider van het Actieplan.
‘Vanaf vandaag starten we onder andere met een roadshow met gratis lunchlezingen voor medewerkers van ingenieursbureaus. We willen graag kennis delen rond veelgestelde vragen over onder meer milieuaspecten, detaillering, Total Cost of Ownership en constructieberekeningen.’ Ook werden de voor het plan ontwikkelde RAW-bestekteksten officieel overhandigd aan Emile Hensen (projectmanager Aanbesteden en Contracteren van CROW) voor opname in de RAW-systematiek. ‘Het ontbrak in de bestekteksten nog aan standaard teksten voor duurzaam geproduceerd hout. Dan wordt het toch vaak wat knippen, plakken en knutselen. Dat werkt remmend op de toepassing van duurzaam hout’, zegt de projectleider.
 
Houtwijzer en website
Nieuw is ook de houtwijzer ‘Houten damwanden’, waarmee eenvoudig afmetingen van houten damwanden kunnen worden berekend en gecontroleerd. Deze houtwijzer werd in ontvangst genomen door Tunis Hoekstra, ingenieur en projectleider bij ingenieurs Boorsma, die regelmatig adviseert richting gww.
En dan – alsof het nog niet genoeg was – volgde nog de lancering van een website met een rekenmodule voor CO2-opslag in hout. Om te kunnen voldoen aan klimaateisen en rijksbreed beleid inzake bio-based en circulaire economie heeft de houtsector het voortouw genomen om de klimaat- en milieueffecten van hout en houttoepassingen inzichtelijk te maken door middel van onderzoek en deze kennis te delen. Zo blijken damwanden van duurzaam tropisch hout aanzienlijk beter te scoren dan alternatieven in kunststof of staal. Eerder bleek dit al te gelden voor houten fietsbruggen. Op de nieuwe website hoeft de gebruiker alleen maar de houtsoort en de hoeveelheid hout in te voeren om inzicht te krijgen hoeveel CO2 in een project met hout wordt vastgelegd. Meer weten? Kijk op www.opslagCO2inhout.nl.
‘Het actieplan en de uitvoering ervan is hét voorbeeld van optimale samenwerking tussen direct belanghebbende lidbedrijven en de overkoepelende brancheorganisatie. Het is ook een voorbeeld voor de nieuwe houtkoepel van VVNH en NBvT. Met de bundeling en het benutten van kennis en kunde op de verschillende niveaus zal ook de nieuwe houtfederatie het verschil gaan maken’, besluit Paul van den Heuvel.
 
Heeft u vragen over de lunchlezingen of over bijvoorbeeld houtsoorten, eigenschappen, bestekteksten, milieuaspecten of duurzaam inkopen? Neem dan gerust contact op met de Helpdesk Hout in de gww: Eric de Munck (tel. 036-5329821)(dinsdag t/m donderdag: 8.30 tot 17.00 uur) of helpdesk@centrum-hout.nl.