Samenwerken en vernieuwen

Artikel delen

Ledenvergadering in teken van actuele uitdagingen

De agenda van de MKB INFRA-ledenvergadering was weer goed gevuld. En, zoals gebruikelijk, waren de leden op 31 mei weer in grote getale naar Veenendaal afgereisd om zich te laten bijpraten over de voortgang bij de diverse commissies. Verder voor een toelichting op de marktvisie van Rijkswaterstaat en de Bouwagenda.
 
Bij monde van Dick Ruiter, voorzitter van de commissie Aanbestedingen, werd de vergadering geïnformeerd over de activiteiten van de diverse werkgroepen van deze commissie, te weten: tendervergoeding, past performance en dergelijke. De werkgroepen volgen met hun activiteiten de lijn die is uitgezet in de MKB INFRA-uitgave Contract op Maat. Daarin is bijvoorbeeld een tabel opgenomen met rekenvergoedingen die volgens de branchevereniging redelijk zijn. En bij Past Performance wordt een tweezijdige beoordeling bepleit. Verder richt de commissie zijn aandacht onder meer op de negatieve effecten van loting bij aanbestedingen en is er een notitie afgerond over prijsdumping.
Voor het laatst deed Gert Peek verslag van de laatste stand van zaken in de commissie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Arbeidsvoorwaarden. De commissie adviseert tot nader order de voorhanden modeloverkomst te hanteren als er zzp’ers worden ingeschakeld. Daardoor zit men aan de zekere kant zolang nog niet duidelijk is hoe het op dit terrein precies verdergaat. Verder doet Peek een oproep aan de personeelsfunctionarissen binnen de bedrijven om de werkgroep scholing en instroming te komen versterken. De taken van Gert Peek zullen naar het zich laat aanzien worden overgenomen door het nieuwbenoemde bestuurslid Pieter Boelhouwer.
 
Excursie
Rob Konijn van Jong MKB INFRA nodigde de leden uit voor de volgende excursie die zal plaatsvinden op 6 oktober 2017. Ieder lid, ongeacht zijn of haar leeftijd, is van harte welkom. Nadere informatie volgt.
De voorzitter van de Commissie Duurzaamheid en Innovatie, Albert Martinus, vertelde dat de commissie op diverse niveaus mede gestalte geeft aan de vernieuwende vormen van samenwerking in de gww-kolom. Bijvoorbeeld in de gouden driehoek: uitvoerende bedrijven, (wetenschappelijk) onderwijsinstellingen en opdrachtgevende instanties. Verder rolt men het convenantenverhaal verder uit door gesprekken met andere gemeenten en actueel met de provincie Zuid-Holland. Ook worden Greendeals gesloten en – in Rotterdam – de citydeal. De inbreng van het mkb-segment is bij dit alles van groot belang.
 
Graafschade
Het Agentschap zal, aldus de commissie Kabels en Leidingen bij monde van René Fronik, in het derde kwartaal de aandacht richten op afwijkende ligging van leidingen, een veelvoorkomend euvel in de beroepspraktijk van de grondroerder. Binnen het KLO (kabel- en leidingenoverleg) waarin René MKB INFRA vertegenwoordigd, wordt af en toe stevig gediscussieerd tussen de netbeheerders enerzijds en de grondroerders anderzijds. Zeker als het aantal schades stijgt, zoals dat het afgelopen jaar het geval was. Twistpunt is dan altijd de verantwoordelijkheid en welke acties de partijen ondernemen om het aantal schades terug te dringen. MKB INFRA zal in ieder geval de CROW-publicatie 500 opnieuw onder de aandacht van de leden brengen. De toename van de schademeldingen is overigens voor een deel te verklaren door de toename van het aantal werken.
Een positieve ontwikkeling noemt Fronik verder het feit dat de huisaansluitingen meegestuurd gaan worden na een klic-melding.
 
Marktvisie RWS
Aline Arends, projectmanager Marktvisie bij Rijkswaterstaat kwam een toelichting geven op de RWS-marktvisie die is ontstaan in 2015 nadat er in de praktijk een aantal problemen was gerezen die een gezonde marktwerking in de weg stonden. Dat uitte zich onder meer in veel discussie en juridisch getouwtrek waar niemand baat bij heeft. En ook lage inschrijvingen leidden tot problematische situaties. Voldoende aanleiding om met de markt in gesprek te gaan over meer samen optrekken; ook in de voorfase. Dat streven in vastgelegd in vijf kernthema’s.

  1. Gezamenlijke maatschappelijke opgave: waar werkt RWS samen met de markt naartoe?
  2. Zakelijk en effectief samenwerken: hoe gaan we onderweg met elkaar om?
  3. Anticiperen en leren: hoe blijven we onderweg wendbaar en flexibel?
  4. Excelleren, trots en vakmanschap: hoe benutten we elkaars vakmanschap zodat we de beste oplossingen krijgen?
  5. Oplossen huidige problemen: welke urgente vraagstukken moeten we nú oplossen om aan de slag te kunnen?

Inmiddels zijn er rond de marktvisie enkele pilots gestart, waarin de visie wordt getoetst en waar mogelijk aangescherpt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het mkb voldoende kansen krijgt om hierin samen met de RWS op te trekken. MKB INFRA heeft de marktvisie mede ondertekend en zich gecommitteerd aan de uitgangspunten.
 
Bouwagenda
Bernard Wientjes, voormalig voorzitter VNO-NCW, maar nu vooral bekend als voorzitter van de Taskforce Bouw, was te gast op de ledenvergadering van MKB Infra om tekst en uitleg te geven over de Bouwagenda. De Bouwagenda is ontwikkeld door een 12-koppige Taskforce Bouw, die het uitvoerend orgaan van de Bouwcoalitie is. Voor MKB Infra zit Albert Martinus in de Taskforce. In de coalitie zitten alle partijen die met de bouw te maken hebben:  rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstellingen en de financiële sector – in totaal 50 organisaties.  Doel van deze brede samenwerking: de uitdagingen van nu en de nabije toekomst het hoofd bieden door innovatie en transitie.
De uitdagingen zijn geformuleerd in de volgende doelstellingen:

  • 2020: Energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.
  • 2025: 10% productiviteitsstijging in de bouwsector door een combinatie van hogere kwaliteit en lagere kosten.
  • 2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen.
  • 2050: Energieneutrale gebouwde omgeving en Nederland circulair.

Wientjes: ‘In getallen wil dat onder meer zeggen, dat er voor 2050 acht miljoen gebouwen volledig energieneutraal gemaakt en tot 2030 één miljoen nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Verder is de luchtkwaliteit van 7.000 scholen onder de maat. We hebben uitgerekend dat we tot 2050 nog 8.000 productieve dagen hebben. Als we op de oude voet verder gaan, redden we dat niet, zelfs niet met de 50.000 extra mensen die in de bouw aan de slag kunnen. De productiviteit moet sowieso omhoog. Door inzet van de jongste (digitale) technieken, prefabricage en een efficiëntere productielogistiek is, volgens onze berekeningen, 30% productiviteitsverhoging haalbaar.’
Ook in de infra zal technologie een grotere rol gaan spelen. Onder meer door kleppen en sensoren in rioleringen te bouwen om de te verwachten wateroverlast door hevige regenval (klimaatverandering) in goede banen te leiden. Het mkb zal een belangrijke rol gaan spelen bij de realisatie van alle ambities. En dat geldt dan in het bijzonder voor de bedrijven die in staat zijn mee te gaan in het veranderingsproces.
 
[GWW.04.17.MKB.DeRidder.jpg]
[Bs] Hennes de Ridder plaatste kritische kanttekening bij het verhaal van Wientjes.
 
Hennes de Ridder
De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel, want Wientjes is wel in staat een verhaal goed over de bühne te brengen. Er was ook kritische reactie. Eén ervan was Hennes de Ridder, lid van de adviesraad van MKB Infra. Hij vindt dat de bouw zich niets moet aantrekken van wat de samenleving wil, maar gewoon producten moet ontwikkelen en dan is het aan de consumenten om die producten af te nemen. En natuurlijk ontstaat daarbij een wisselwerking. Hij overhandigde Wientjes een exemplaar van zijn boek De LEGOlisering van de bouw met het advies zijn boekje nog eens goed te lezen om vervolgens een nieuwe en betere Bouwagenda te formuleren. Zijn optreden oogstte applaus.