Tijdelijke fysieke verkeersmaatregelen niet meer nodig?

Artikel delen

Met de komst van nieuwe technologieën is het niet de vraag of verkeersborden verdwijnen, maar meer wanneer. Smart Mobility zal de functie van de traditionele borden overbodig maken. Zelfs mogelijk eerder dan je zou denken, ondanks dat in 2040 pas de helft van het Nederlandse wagenpark zal bestaan uit zelfrijdende auto’s. Rijkswaterstaat is in internationaal verband al druk aan het experimenteren met digitale maatregelen. Ook de Nederlandse specialisten in de Tijdelijke Verkeerstechniek passen steeds vaker nieuwe technologieën toe om hun werk veiliger te maken.
 
Het is een gezamenlijk doel van Nederland, Duitsland en Oostenrijk om specificaties te ontwikkelen voor verschillende nieuwe coöperatieve diensten, waaronder ‘waarschuwingen voor wegwerkzaamheden’. Als testcase neemt men de corridor Rotterdam – Frankfurt – Vienna. Samen met geïnteresseerde marktpartijen worden de verschillende uitgangspunten stap voor stap in de praktijk getest. Dit zijn de zogenaamde pre-deployments.
De techniek ziet er soms op het eerste gezicht eenvoudig uit, maar in de praktijk blijkt het tegen te vallen. Uit de pre-deployments komen veel vragen bovendrijven. Zoals de vraag of de verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, het bereik van de wifi-p bakens, de werking over de landgrenzen heen. Maar het geeft ook inzicht in de kosten en mogelijkheden om andere bestaande ‘systeem’ infrastructuur te gebruiken. Waarbij men zich mede richt op de security en privacy van de datastromen.
 
Waarschuwing bij wegwerkzaamheden
Wekelijks zijn er aanrijdingen met wegwerkersvoertuigen. Vooral de pijlwagens en botsabsorbers krijgen het te verduren. Het helpt de veiligheid en doorstroming indien dergelijke activiteiten op tijd waarneembaar zijn in de ‘cockpit’ van de voertuigen. Om die reden zijn er pre-deployments gehouden, waarbij de Road Side Unit niet alleen DENM (Decentralized Enviromental Notification Message) berichten verstuurde, maar ook IVI (In Vehicle Information) berichten. Met andere woorden; niet alleen wordt er dan aangegeven waar de fysieke rijstrookafsluiting zich bevindt, maar ook de inleidende bebording wordt ‘in car’ op een display zichtbaar. Dit zou de toekomst dichterbij kunnen brengen omdat ook de voertuigen met oude technologie door het toepassen van een losse unit hiervan gebruik zou kunnen maken.
 
Minder fysieke werkzaamheden
Tot op heden kent het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen nog veel fysieke werkzaamheden, die uitgevoerd worden in de ‘veiligheidszone’ tijdens het in werking zetten van de maatregelen. Met de intrede van intelligente transportsystemen (ITS) zal deze traditionele plaatsingswijze moeten mee veranderen. Een gedeelte zal komen te vervallen wanneer ITS zijn intrede maakt. Maar het fysiek beveiligen van een werkvak voor wegwerkers zal altijd aan de orde blijven.
De verkeerspecialisten, georganiseerd in Bouwend Nederland, Vakgroep Specialistische Wegenbouw, hebben daarom een aantal technologische doelen gesteld. Binnen een vijftal jaren moeten een aantal fysieke handelingen worden geautomatiseerd. De belangrijkste zijn:

  • het automatisch plaatsen en verwijderen van andreasstroken en verkeerskegels bij rijstrookafzettingen;
  • volledig automatisch in en uit werking stellen van Tijdelijke Rijstrook Signaleringen (TRS);
  • het handmatig afkoppelen van pijlwagens zal dan tot het verleden te behoren.

Deze automatiseringsslag versterkt het positieve effect op de verkeersdoorstroming en veiligheid.
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen: Future Proof
Traffic & More is één van die verkeersspecialisten die aan de basis staat van het ontwikkelen van veilige tijdelijke verkeerssystemen. Zo hebben zij met succes al de eerste TRS op afstand regelbaar toegepast op de A7 ter hoogte van de Afsluitdijk. Deze signaalgevers kunnen via een beveiligde webbased omgeving aangestuurd worden op basis van vooraf vastgestelde scenario’s. Aanvullend hierop bestaat de mogelijkheid om de tijdelijke signaalgevers volledig te implementeren in het besturingssysteem van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Daardoor kan de wegbeheerder bijvoorbeeld bij calamiteiten, de regie volledig naar zich toe trekken.
Momenteel heeft men ook een pilot lopen waarbij het verkeerssysteem met behulp van ANPR camera’s een trajectcontrole kan uitvoeren. Naast de verkregen informatie van het rijgedrag van de afzonderlijke voertuigen, is het ook mogelijk om ervaring op te doen met het koppelen van bestaande systemen in één netwerk.
De nieuwe technologieën geven meer mogelijkheden om verkeersstromen en gedrag te beïnvloeden. Traffic & More heeft op het project Vijfsluizen in Schiedam, recent positieve ervaringen opgedaan met het sturen van het verkeer op basis van realtime verkregen informatie. Dat kan zowel informatie zijn van verkeersbewegingen, maar ook op basis van emissiewaarden.
 
Ervaring en kennis
“Hoe snel de technologie zich ook ontwikkelt, de inbreng van specialistische kennis en ervaring van tijdelijke verkeerstechniek blijft mensenwerk”, aldus Peter-Jan Hendriks, directeur Traffic & More. Het complexe wegennet en de beperkte ruimte laten zich nog niet zo eenvoudig vertalen naar verkeersmodellen. De parameters zijn daarvoor nog te divers. Want naast het verkeer is het ook erg belangrijk om inzicht te hebben in de beïnvloeding vanuit de bouwactiviteiten. Tevens bepalen de contractvoorwaarden hoe het optimale ontwerp van de faseringen er uit komt te zien.
De kracht ligt in het afstemmen van de technologie, de infrastructuur en de bouwfasering om de wegcapaciteit optimaal te blijven benutten.