Standaardconstructies Betonverhardingen

Artikel delen

De betonwegenmarkt in Nederland kenmerkt zich met name door relatief kleinschalige toepassingen, zoals fietspaden, bushaltes en rotondes. Daarnaast in busbanen, ontsluitingswegen, parkeerterreinen en industriële verhardingen. Om opdrachtgevers tegemoet te komen met de mogelijkheid om voor een betonverharding te kiezen, heeft het Cement&BetonCentrum voor de meest in Nederland voorkomende betonverhardingen standaardwegconstructies/bestekdiktes berekend.

Bij iedere standaard wordt per wegtype uitgegaan van een aangegeven natuurlijke of gerealiseerde draagkracht van de ondergrond. Daarnaast wordt rekening gehouden met de variatie in verkeersbelasting én met de verschijningsvormen van beton: ongewapend al of niet verdeuveld, met vezels versterkt en doorgaand gewapend.
Opdrachtgevers/beheerders die regelmatig met beton werken, zoals gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant, hebben inmiddels hun eigen standaardconstructies. Ze hebben zelfs standaarddetails afgestemd op de regionale bodemgesteldheid en mede gebaseerd op eigen kennis en ervaring.

Wegtypen

Voor de volgende wegtypen zijn bestekdiktes berekend:

  • Zwaar belaste wegen: (Turbo)rotonde, Provinciale weg, Bedrijfsverharding/verzorgingsplaats.
  • Gemiddeld belaste wegen: Stadsontsluitingsweg, Industrieweg, Rotonde R<50m.
  • Licht belaste wegen: Landbouwweg, bushalte, busstation.

Per wegtype zijn de uitgangspunten bepaald die voor de berekening met VENCON 2.0 zijn toegepast, zoals betonkwaliteit, plaatafmetingen, levensduur, alsmede de maximale etmaalintensiteit voor zwaar verkeer. Daarbij is ook een aslastenspectrum gehanteerd, dat past bij de betreffende gebruiksfunctie.
Bij de uitwerking is verder rekening gehouden met ongebonden, respectievelijk gebonden, fundering met daarin weer een onderscheid in samengesteld beddinggetal van 0,070 en 0,100 N/mm3, respectievelijk 0,100 en 0,130 N/mm3. De ondergrond + zandbed + fundering moeten tezamen het samengesteld beddinggetal opleveren. De bestekdiktes zijn op basis van genoemde uitgangspunten berekend in oplopende eenheden tot de maximale etmaalintensiteit voor vrachtwagens is bereikt.

Stroomdiagram

Het stroomdiagram ondersteunt de besluitvorming voor het kiezen van de vereiste wegdekdikte bij de gewenste verhardingsvariant.

  • Stap 1: Bepaal de hoofdfunctie van de weg.
  • Stap 2: Bepaal de funderingseigenschappen: gebonden of ongebonden fundering inclusief de k-waarde ervan.
  • Stap 3: Bepaal de maximale verkeersintensiteit / vrachtwagen-/ busintensiteit per 24 uur per richting.
  • Stap 4: Kies de gewenste betonnen verhardingsvariant en de bijbehorende dikte.

Stroomschema keuzemodel.

De uitgevoerde berekeningen zijn vastgelegd in tabellen en grafieken in de brochure: ‘Beton goed op weg; Standaardconstructies Betonverhardingen’. Deze brochure is te vinden op: www.betoninfra.nl/thema-s/ontwerp-en-uitvoering.