Drie kilometer Waddenzeedijk Texel toekomstbestendig

Artikel delen

Onder het toeziend oog van samenwerkingspartners en direct betrokkenen gaf deltacommissaris Peter Glas op 4 september, uitkijkend over het nieuwe landschap, het project Prins Hendrikzanddijk op Texel het symbolische predicaat ‘deltaproof’. Een traditionele groene dijk transformeerde naar een uniek zandig natuurgebied van 200 hectare met duinen en kwelders.

In ongeveer een jaar heeft aannemer Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de klus geklaard: 5 miljoen kuub zand is aangebracht en een wandel- en fietspad met uitkijkpunt is gerealiseerd. Dit project betrof een samenwerking tussen Jan De Nul, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Texel, het Waddenfonds en HHNK.
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waar de dijkversterking onderdeel van is, heeft een forse ‘to-do-lijst’: meer dan 1.100 kilometer Nederlandse dijken en 256 sluizen en gemalen toekomstbestendig maken. Maar liefst 7,4 miljard euro wordt de komende jaren uitgetrokken om de Nederlandse dijken aan de nieuwe waterveiligheidsnormen te laten voldoen. In 2050 moet al het werk af zijn.

Innovatief

De partijen sloegen in 2012 de handen ineen om dit deel van de Waddenzeedijk met zand te versterken. Een traditionele dijkverzwaring zou ten koste gaan van de binnendijks gelegen landbouw- en natuurgrond. Hoogheemraad Rob Veenman: “Waar je eerst niets zag, ligt nu een duinlandschap ter grootte van 400 voetbalvelden. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige waterkering voor Texel én een verbetering van de natuurwaarden in de Waddenzee. Zodat de 14.000 bewoners en 1.600.000 jaarlijkse bezoekers van Texel ook in de toekomst veilig zijn.”
De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van Natura2000-gebied Waddenzee en draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden. Door de duinen en kwelders ontstaat er nieuwe natuur voor wadvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en bergeend.