Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland

Artikel delen

Maar liefst 10% meer, maar ook gezonder bos in 2030, vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de op 4 februari 2020 gepresenteerde visie op de toekomst van het Nederlandse bos die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Medio 2020 volgt er een invulling van de benodigde stappen om deze visie in praktijk te brengen.

Om de uitdagingen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit het hoofd te bieden werken het kabinet en de provincies aan een gezamenlijke Bossenstrategie. Daarmee geven ze invulling aan één van de plannen uit het Klimaatakkoord. De natuur staat onder druk. De biodiversiteit en de omvang van het Nederlandse bos namen de afgelopen jaren af. Stikstofneerslag, de uitstoot van broeikasgassen en bomenkap houden de gemoederen bezig. Dat vraagt om één overkoepelende strategie voor gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het ministerie van LNV draagt bij door middel van financiële middelen en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De provincies als verantwoordelijke voor het Nederlandse natuurbeheer.

Meer bos

De roep naar meer bos klinkt steeds duidelijker in de samenleving. Met als gevolg verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals Plan Boom, Team Trees en het Nationaal Boomplantrecord, schieten uit de grond. Minister Schouten, de provincies en andere betrokken partners sluiten daarop aan met eigen ambities. Zij gaan voor meer bomen in steden, dorpen, het landelijk gebied en natuurgebieden. Maar liefst 10% meer bos in 2030. Dat gaat om 37.000 hectare, ofwel twee keer de omvang van Apeldoorn.

Bomenkap

Het kappen van bomen en bos leidt veelal tot maatschappelijke verontwaardiging. Toch is het essentieel voor natuurbeheer. Zo zijn veel Nederlandse boomsoorten afhankelijk van voldoende licht. Soms moeten bomen worden gekapt om iconische soorten – zoals de eik – te behouden. Ook is bos kappen soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. Daarbij is het uitgangspunt dat bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin.

Download de Kamerbrief.