Kabel en Leiding Overleg verder als vereniging

Artikel delen

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is in 2006 opgericht om samenwerking binnen de graafketen te bevorderen. Het KLO heeft ondanks alle verworvenheden in het afgelopen decennium geen rechtsvorm. Op woensdag 4 november 2020 hebben partijen unaniem besloten als vereniging verder te gaan. Belangrijke toehoorders bij het overleg, zoals het ministerie van EZK, de toezichthouder Agentschap Telecom en het Kadaster, hebben hun instemming met deze stap betuigd.

Het KLO is een vrijwillig samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het is geen organisatie, maar het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van ‘voorkomen graafschade’ in Nederland. Het KLO zorgt hierbij voor verbinding in de keten. Als samenwerkingsplatform wil zij de doelstellingen van de Wibon realiseren en het systeem ter voorkoming van graafschade laten functioneren.

Achtergrondinformatie WIBON en CROW 500

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) heeft als doel schades aan kabels en leidingen in de ondergrond door graafwerkzaamheden te voorkomen, waardoor de levering van essentiële diensten niet wordt verstoord, graafteams veilig kunnen werken en de veiligheid van de leefomgeving toeneemt.
Bij de totstandkoming van de wet is door de graafketen (grondroerders, netbeheerders en initiatiefnemers) met de verantwoordelijke minister afgesproken dat de graafketen zelf in de gelegenheid moet worden gesteld het maatschappelijk probleem van graafschades op te lossen. In de wet is daarom ruimte geboden om als graafsector het zorgvuldig graafproces (zorgvuldig opdrachtgeven/ zorgvuldig graven) zelf nader in te vullen en te implementeren. De graafsector, vertegenwoordigd door het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), heeft in 2016 de richtlijn CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ opgesteld als invulling van het zorgvuldig graafproces.

Programma C5P

Met het programma ‘Graafketen Nederland CROW 500 proof’ (C5P) probeert het KLO structuur te brengen in projecten waar we te maken hebben met graven of andere activiteiten in de grond. En dat zijn er nogal wat: wegen, riolering, kabels voor telecommunicatie en elektriciteit, leidingen voor warmte, gas en drinkwater, maar ook grondwerk om een talud te maken, om een stuk land bouwrijp te maken voor nieuwbouw. Straks moet iedereen die daarbij betrokken is over de juiste informatie beschikken zodat hij zijn werk feilloos kan verrichten.
Met het programma wordt ingezet op twee sporen:

• Het bereiken van de doelgroep, het verkrijgen van draagvlak en toewijding van de hele graafketen van initiatiefnemer tot daadwerkelijk graver. Er wordt voor gezorgd dat CROW 500 en de hieraan verbonden deadline van 1 januari 2022 bij alle partijen, van initiatiefnemer tot grondroerder, bekend is en leidt tot actie en resultaat.
• Het bieden van een hulpmiddel/tool en ondersteuning om praktisch en aantoonbaar invulling te kunnen geven aan de richtlijn.

Beide sporen zijn aan elkaar verbonden, versterken elkaar en moeten leiden tot een aantoonbaar resultaat op 1 januari 2022.