Provincies vinden antwoord op stikstofproblematiek

Artikel delen

Bouwen mag weer. De provincies verlenen sinds 7 oktober weer, onder voorwaarden, vergunningen voor bouw- en infraprojecten. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging van de stikstofbelasting.

Het uitgeven van vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming, onder meer nodig als je in de buurt van een natuurgebied wilt bouwen, was stilgelegd als gevolg van de stikstofcrisis. Door een rechterlijke uitspraak mocht de provincie geen vergunningen meer verlenen als een activiteit zou leiden tot een toename van de hoeveelheid stikstof in de lucht.
Dat mag nog steeds niet, maar de provincies hebben nu regels vastgelegd op basis waarvan toch toestemming voor bouwactiviteiten verleend kan worden. “Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of de uitstoot verminderen, kunnen een vergunning krijgen”, stelt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. Ook als er wél meer stikstof vrijkomt, kan een vergunning verkregen worden. “Maar dan moet vooraf aangetoond worden dat de toename binnen het project gecompenseerd wordt.”

Geen effect

Projecten met een groot nationaal belang, zoals de doortrekking van de A15 of het verzwaren van dijken, kunnen ook doorgaan. “Dan kan er ook elders compensatie worden gezocht voor de hogere uitstoot, maar dat moet wel meteen. Het mag geen effect hebben op de natuurgebieden.”
De regels gelden voor alle twaalf provincies en worden heel strak nageleefd, om niet weer juridisch gedoe te krijgen. “Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap”, aldus Drenth.
Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland: “We hebben ervoor gekozen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Het is dus niet zozeer een juridische exercitie, want we hebben een concreet doel. We zoeken daarbij een balans tussen bescherming van het milieu enerzijds en ruimte bieden voor de economie anderzijds. Dat is waar we nu mee bezig zijn.”

Vergunningverlening

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat:

  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door te salderen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
  • Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Bronnen: Gelderlander en Provincie Zuid-Holland.