VHG: “Niet bezuinigen op groen, maar juist investeren!”

Artikel delen

Branchevereniging VHG heeft begin augustus een brief gestuurd aan de colleges van B&W en gemeenteraden van alle gemeenten in Nederland waarin zij oproept niet te bezuinigen op groen. Naast mooie voorbeelden van vergroening ziet de vereniging van groenondernemers in Nederland namelijk ook dat ruim driekwart van de gemeenten van plan is te gaan bezuinigen. Juist nu is hét moment om te investeren in een gezonde groene leefomgeving. VHG biedt daarvoor meerdere handreikingen.

Tekst: Annemieke Bos, VHG
Beeld: VHG

Steeds meer gemeenten werken heel bewust aan groene ambities. Breda bijvoorbeeld wordt een stad in een park. Arnhem zet de komende jaren sterk in op ontstenen en vergroenen. Amsterdam werkt aan een groenvisie, die de komende 30 jaar leidraad is voor het werken aan een leefbare stad voor mens en dier. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. VHG is blij met alle groene beleidsambities en omarmt deze van harte.

Meer oog voor groen

Het coronavirus heeft het belang van een groene leefomgeving nog eens extra uitvergroot. Doordat mensen massaal thuis hebben moeten werken, is er meer oog ontstaan voor het groen in de directe omgeving. Zowel in de eigen tuin als in de openbare ruimte. De burger ontwikkelt zich daardoor verder in zijn rol als vragende partij naar de gemeente toe voor voldoende en goed groen in de buurt. Een mooie ontwikkeling en ook een kans voor de gemeente, omdat hierdoor draagvlak en mede-eigenaarschap ontstaat.
Tegelijkertijd legt de uitvoering van coronamaatregelen een fikse claim op gemeenten. Uit recent onderzoek van EenVandaag is naar voren gekomen, dat 77% van de gemeenten verwacht te moeten gaan bezuinigen. Groen wordt in de top 5 van mogelijke bezuinigingsmaatregelen genoemd. Dit baart de branchevereniging zorgen.

VHG-directeur Egbert Roozen: “Ik hoop, dat we ondanks het coronavirus, onze groene ambities op peil kunnen houden en op een nog hoger plan kunnen brengen. Als VHG helpen we hier graag bij!”
Voor meer informatie: www.vhg.org of telefoon (030) 659 55 50.

Vier handreikingen voor investeringen

VHG heeft begrip voor keuzes die gemaakt moeten worden, maar roept de gemeenten op om in elk geval niet op groen te bezuinigen maar, net zoals in de genoemde mooie voorbeelden, in groen te investeren. Daarvoor biedt VHG vier handreikingen:

1. Concepten De Levende Tuin en Het Levende Gebouw: voor inspiratie
De tijd dat groen decoratie was, is voorbij. Groen levert baten voor een beter klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. VHG heeft al deze baten uitgewerkt in de concepten van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Met tal van inspirerende voorbeelden wordt zichtbaar gemaakt hoe een groene en levende leefomgeving te realiseren en onderhouden is. Van ruimte om in te wonen of te werken, tot aan de groene omgeving om in te leren of te herstellen. Alle waarden van groen komen hierin samen. Later dit jaar komt het nieuwe concept van De Levende Openbare Ruimte uit, met opnieuw vele prachtige voorbeelden.

De Levende Tuin en Het Levende Gebouw zijn te bekijken op de VHG-website (www.vhg.org, kijk onder Domeinen).

DLOR-bloem.

2. Marktdossier Inkopen: haal groen uit geclusterde bouw- en infrabestekken
Bij het aanbesteden van groenwerkzaamheden wordt er vaak een clustering gemaakt met aanverwante infra- en bouwactiviteiten. Door die clustering is het echter lastig om de waarde van groen goed tot uiting te laten komen. Niet zelden eindigt groen als sluitpost op de projectbegroting. Daarmee worden kansen gemist om de groene ambities waar te maken. Het advies van VHG is dan ook om groenwerk functioneel apart aan te besteden. Om meer inzicht in de markt van het groen te geven, heeft VHG onlangs het ‘marktdossier inkopen groenvoorzieningen’ samengesteld. Hierin maken opdrachtgevers bij de overheid kennis met de markt, de trends en handvatten om tot een goede aanbesteding te komen.

3. Groene kennis van de VHG-groenprofessional
Veel gemeenten hebben al goede ervaringen met de groenprofessionals die zijn aangesloten bij VHG. Het zijn bedrijven met veel kennis en vakmanschap, die samen met de opdrachtgever kunnen nadenken over het juiste groen op de juiste plaats en met het juiste onderhoud. Gemeenten wordt aangeraden gebruik te maken van deze expertise, bijvoorbeeld door marktontmoetingen te organiseren en vragen aan groenprofessionals voor te leggen. Wie op zoek is naar een groene partner, kan deze vinden in de ledendatabase op www.vhg.org.

4. Groene verbinding: VHG helpt netwerken te verbinden
VHG biedt gemeenten ook de hulp aan van het VHG-verenigingsbureau. Directie en medewerkers zijn actief in diverse nationale en Europese netwerken rondom beleid, onderzoek, innovatie, onderwijs en vergroeningsacties. Er wordt al veel samengewerkt met gemeenten, bijvoorbeeld in Green Deals en City Deals. Prachtige netwerken, waarin diverse partijen krachten bundelen om groen vooraan in de keten van beleids- en planontwikkeling te brengen en op die manier de waarde van groen tot volle wasdom te laten komen.

man in grasmaaier