Inspecteren volgens de CUR117, wat levert het u op?

Artikel delen

Regelmatig wordt het team van A-Quin gevraagd een NEN2767 inspectie uit te voeren conform de CUR117. Onlangs heeft dit bedrijf voor diverse gemeentes dit onderzoek uitgevoerd. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat is de meerwaarde van een CUR117 inspectie? Lees er hier meer over!

Een inspecteur van A-Quin, gekleed in een oranje jas, kijkt naar meerdere windmolens in een open veld onder een heldere blauwe lucht.

Wat levert het u op?

Als opdrachtgever en/of beheerder wilt u inzicht in de staat van uw kunstwerk. Met een periodieke Toestandsinspectie volgens de CUR 117 krijgt u relevante informatie in handen voor efficiënt beheer en een goede onderhoudsstrategie voor het onderhoud van uw object. Inspecties volgens de CUR 117 geven u:

  • Inzicht in de gebreken en schades: Welke gebreken heeft mijn kunstwerk op dit moment precies?
  • Hersteladvies: Wat moet ik doen om de schades te laten repareren?
  • Risicoanalyse: Wat zijn de huidige risico’s die het gebrek veroorzaakt?
  • Kostenraming: Wat kost het om de gebreken nu of in de toekomst te herstellen en om uw kunstwerk veilig te houden?

Inspectie volgens CUR 117

Als opdrachtgever en/of beheerder kunt u dus verschillende doelen hebben met de inspectie van uw kunstwerken. Soms is inzicht in de gebreken voldoende. Een andere keer wilt u een kostenraming ontvangen welke u kunt gebruiken voor een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Afhankelijk van deze doelen verwacht u ook een andere aanpak van de inspecties.

De CUR 117 omschrijft procedures, regels, nader onderzoeken en adviezen voor beheer en onderhoud. Afhankelijk van de gekozen modules kan op verschillende niveaus de staat van een kunstwerk bepaald worden. Een veel voorkomende combinatie is bijvoorbeeld: Toestandsinspectie (B2), Hersteladvies(B5), Risicoanalyse (C1) en Meerjarenonderhoudsplanning en -budgetraming (C2). Met de CUR 117 volgen de inspecteurs van A-Quin bovendien een uniforme methodiek die eigen is aan de CUR 117.  Dit wordt gedaan door de inspecties in te delen in 4 modules:

(A) Gebruiksvriendelijkheid of ook wel: Schouwen

(B) Huidige toestand of ook wel: Toestandsinspectie

(C) Toekomstige toestand of ook wel: Risico-inventarisatie en budgetraming

(D) Bijzondere informatiebehoefte of ook wel: Nadere onderzoeken

Elk van de ze modules wordt in de CUR117 weer verder onderverdeeld. De meest voorkomende modules worden nu nader toegelicht.

CUR117-module B2 Toestandsinspectie

Met deze toestandsinspectie wordt de huidige toestand van het geïnspecteerde object beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar alle aspecten die hiermee te maken hebben. De gevonden gebreken worden vervolgens gerapporteerd. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de decompositie die is vastgesteld in de NEN2767 conditiemeting. Hierdoor worden alle inspecties op dezelfde manier opgebouwd en op een gelijke wijze gerapporteerd. Dit geeft een zeer overzichtelijk beeld van alle aanwezige schades aan uw objecten.

CUR117-module B5 Hersteladvies

Wilt u meer diepgang in hoe de aangetroffen schades hersteld dienen te worden? Met module B5 Hersteladvies wordt hierop antwoord gegeven. In deze module wordt aan de hand van de beschikbare informatie, advies gegeven over de te nemen maatregelen. B2 Toestandsinspectie is hiervoor een grote bron van informatie. Met deze analyse wordt inzicht verkregen in de maatregelen welke nodig zijn voor de uitvoering van herstel en ouderhoud van de constructie en de daarmee gepaarde kosten.

Voorbeelden van gebreken of schade:
(tekst gaat verder na afbeeldingen)

Een scheur van 3 mm die verticaal door het beton loopt.

Een scheur van 3 mm die verticaal door het beton loopt.

Uitgebreide scheurvorming en afbrokkeling in een betonnen structuur bij een hoek, met zichtbare schade aan de randen.

Uitgebreide scheurvorming en afbrokkeling bij hoek en randen, wijst op ernstige structurele degradatie

Corrosie zichtbaar op stalen pijlers onder een betonnen brug, met water dat tegen de pijlers klotst.

Corrosie aan stalen pijlers onder een betonnen constructie.

Afbrokkeling en scheuren zichtbaar op een betonnen muur, met mosgroei en een stalen constructie erboven.

Afbrokkeling en scheuren met mosgroei op een betonnen muur.

Ernstige roestvorming en corrosie zichtbaar op een stalen balk.

Ernstige roestvorming en corrosie op een stalen balk.

CUR117-module C1 Risicoanalyse

Met deze module wordt per gebrek een analyse gedaan naar het actuele risico dat dit gebrek veroorzaakt. Het risico zal gecategoriseerd worden aan de hand van de door de beheerder gekozen methodiek. A-Quin heeft ruime ervaring in het maken van risicoanalyses en helpt u graag met het kiezen van de juiste methodiek.

CUR117-module C2 Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming

De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt veel gevraagd door gemeentes en provincies om de budgetten voor de komende 5 tot 30 jaar te bepalen. Module C2 geeft hier invulling aan door op een onderhouds- en vervangingsmaatregelen in de tijd in te plannen en de daarbij behorende kosten te bepalen. Module C2 wordt vaak ondersteund door de Modules B2, B5 en C1.

CUR 117, en daarna?

Als bovenstaande modules volledig zijn uitgevoerd is het voor u als beheerder mogelijk om het beheersplan te updaten zodat de geadviseerde maatregelen kunnen worden geprogrammeerd. Als uit de inspectie blijkt dat nader onderzoek naar bepaalde schadeoorzaken nodig is, kan A-Quin in vele gevallen het nader onderzoek voor u faciliteren. Denk hierbij aan:

  • Tandwielkast inspecties;
  • lager inspecties;
  • stroommetingen;
  • beton onderzoek;
  • duikinspecties;
  • trillingsmetingen.

Meer weten over de CUR117 inspecties, of wilt u een CUR117 inspectie laten uitvoeren? Bezoek dan de website.

A-Quin
www.a-quin.nl