Proef met zonnepanelen op dijk bij Ritthem

Artikel delen

Op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem in Zeeland zijn de afgelopen maanden verschillende systemen met zonnepanelen geplaatst. Het betreft een proef, die zich vooral richt op de eisen vanuit waterveiligheid. Ook onderzoeken de experts welke panelen het beste in het landschap passen en wordt het draagvlak in de omgeving bekeken.

Foto: TNO.

Het waterschap Scheldestromen stelt als één van de partners de proeflocatie beschikbaar. Een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers voert het driejarige onderzoek Zon op dijken uit, onder aanvoering van TNO en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van alle waterschappen.
Maarten Dörenkämper, projectleider TNO: “De klimaatdoelstellingen halen we niet als we zonnestroomsystemen alleen op daken installeren. Dubbel functiegebruik van dijken, waterveiligheid en energieopwekking, is hierdoor een aantrekkelijke optie. Binnen dit project inventariseren we hoe dijken functioneel en landschappelijk kunnen worden gecombineerd met zonnestroomsystemen.”
Lid Dagelijks Bestuur waterschap Scheldestromen, Gert van Kralingen: “Onderzoek is nodig om te garanderen dat de zonnepanelen geen nadelig effect hebben op de waterveiligheid. Dat wordt met name in de proef in Ritthem onderzocht. Maar dijken hebben ook grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook deze waarden wegen wat ons betreft mee àls er in de toekomst een beroep wordt gedaan op één van onze dijken.”

Foto: TNO.

Energieprestaties zonnepanelen meten

Eén van de systeembouwers is Delmeco, die in Ritthem een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uittest. Een ander type is van Eurorail; dat systeem steekt boven de dijk uit en zou een gunstige invloed op de dijkbekleding moeten hebben.
Na de aanleg wordt de dijk periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen. De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk. Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid. Mocht er aanleiding voor zijn dan kan het waterschap ingrijpen en de proef stopzetten.
De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie. Dit project wordt financieel ondersteund door TKI Urban Energie.