Composiet rijplaten beperken CO2- en NOx-uitstoot

Artikel delen

Toepassing van tijdelijke wegen uit licht gewicht composiet rijplaten biedt het voordeel dat de bodemstructuur en draagkracht behouden blijven en dat de grondeigenaar het perceelsdeel eigenlijk direct weer in gebruik kan nemen. Maar er blijkt nu ook een besparing op te treden van emissies NOx, fijnstof en CO2. Dat blijkt uit onderzoek door Antea Group.

vrachtwagen met plaat

Traditioneel wordt uitsluitend de invloed van stikstofuitstoot ten gevolge van logistieke bewegingen in kaart gebracht voor het ‘scoren’ van projecten. In dit onderzoek is verder gekeken dan dat. Wat blijkt is dat het type rijbaanversteviging dat wordt toegepast bij tijdelijke wegen grote invloed heeft op de uitstoot van stikstof. Een factor die van grote invloed is op de uitstoot is de manier van cultuurtechnisch herstel die noodzakelijk is om de percelen weer zo veel als mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten kan in bepaalde situaties er toe bijdragen dat grondroeringwerkzaamheden kunnen worden beperkt of verminderd en soms zelfs niet nodig zijn, met positieve gevolgen door een verminderde uitstoot van onder andere stikstof.

AERIUS berekening

In de huidige AERIUS berekeningen wordt geen rekening gehouden met de totale uitstoot (project breed). Wanneer grote en diepe grondroerende werkzaamheden geminimaliseerd worden of achterwege blijven kunnen emissies van CO2 en N2 geminimaliseerd worden met een factor 4. Die reductie wordt eenvoudig gerealiseerd met de keuze voor het materiaal van rijplaten. In het onderzoek is gekeken naar het inrichten van een werkterrein met 2500 m2 en een rijbaan van 1.000 meter. In een variant werden traditionele stalen rijplaten gebruikt. In een andere variant werden de composieten rijplaten van Ferex onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van de zware, stalen rijplaten gemiddeld 1,5 keer meer emissies met zich meebrengt aan CO2, fijnstof en stikstof dan bij het gebruik van de composieten rijplaten. Jan Voortman, directeur van Ferex: “Voor het realiseren van tijdelijke verstevigde rijbanen en bouwwegen hebben we lichtgewicht composiet rijplaten ontwikkeld die via een liplasverbinding worden gekoppeld tot een aaneengesloten vlak met een grote drukspreiding. Wij zagen op zowel bodemkundig en geotechnisch gebied, als ook op vermindering van milieubelasting, enorme voordelen. Dit onderzoeksrapport bevestigt dat nogmaals.”

Rapport onderzoeksresultaten

De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn samengevat in een lijvig rapport met de nodige calculaties om de significante stikstofreductie te onderbouwen. Willem Bakker, onderzoeker bij Antea Group, concludeert het volgende: “Wanneer door het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten vrijwel geen zettingen ontstaan, kunnen grondroerende werkzaamheden bij het cultuurtechnisch herstel geminimaliseerd worden. Dit zal zich naar verwachting voornamelijk kunnen voordoen in de betere draagkrachtigere gronden, zandgrond of rivier- en zeeklei mits onder een gunstige en relatief korte uitvoeringsperiode. Naast het grote voordeel aan behoud van bodemstructuur, behoud van draagkracht en dat de grondeigenaar het perceelsdeel eigenlijk direct weer in gebruik kan nemen, is er ook een zeer groot voordeel in besparing van emissies NOx, fijnstof en CO2.”

Een samenvatting van het rapport is hier te downloaden.