Wkb weer een stap dichterbij

Artikel delen

Ondanks het zoveelste uitstel van de Woningwet en de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) gaan de voorbereidingen door. Op 12 april 2022 is het Besluit kwaliteitsborging gepubliceerd. Dit Besluit bevat de inhoudelijk regels waaraan diverse zaken binnen het stelsel moeten voldoen. Met de bekendmaking van het inwerkingtredingsbesluit op 13 april 2022 zijn daarnaast enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 22 april 2022 in werking getreden.

wkb

Kleine fiets- en voetgangersbruggen vallen straks onder de Wkb, gevolgklasse 1. Voor veel infrawerken is er nog onduidelijkheid. Foto: Griekspoor.

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Het Besluit kwaliteitsborging bevat inhoudelijk regels, zoals:

  • Definitie van bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1.
  • Regels waaraan borgingsplannen moeten voldoen.
  • Onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger.
  • Inhoudelijke eisen aan kwaliteitsborgers.
  • Inhoud van de bouwmelding, de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag.

De inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is noodzakelijk om de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) – de toezichthouder op het nieuwe stelsel – officieel in te stellen. De TloKB kan daarmee de instrumenten voor kwaliteitsborging toetsen aan de eisen die in het Besluit kwaliteitsborging en in de Regeling kwaliteitsborging zijn vastgelegd. Voldoen de instrumenten aan de regels dan zal de TloKB de instrumenten toelaten tot het stelsel en in het landelijke register zodat bij invoering van het volledige stelsel – beoogd per 1 januari 2023 – voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn.

Gevolgen wet- en regelgeving

De artikelen van de Wet en het Besluit die nu in werking treden worden opgenomen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoegd in de Regeling Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de regels vanuit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling bouwbesluit 2012 over naar respectievelijk het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Dan pas treedt ook het stelsel zelf in werking.

De huidige ontwikkelingen willen dus nog niet zeggen dat nu al voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 een bouwmelding moet worden gedaan en een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld. De Wkb zelf zal namelijk volgens planning tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treden. Pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen bouwactiviteiten onder kwaliteitsborging kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd is voor vergunningplichtige bouwactiviteiten een omgevingsvergunning onder de Wabo verplicht. Daarnaast zullen partijen blijven oefenen met de Wkb in proefprojecten, ANWkb netwerken en proeftuinen.

Bijzondere lokale omstandigheden

Het ministerie van BZK maakt van specifieke onderwerpen binnen de Wkb factsheets. Nieuwe aanvullingen op deze serie hebben betrekking op de bouwmelding, de gereedmelding en op bijzondere lokale omstandigheden. Er zijn ook factsheets over de knip binnen de bouwactiviteit, bouwen onder kwaliteitsborging, consumentendossier, gevolgklassen en kwaliteitsborging bij verbouwen en renovatie. Je vindt alle factsheets op www.stichtingibk.nl/bouwen/.

De komende periode zullen ook over andere onderwerpen nog factsheets worden opgesteld. Voorstellen daartoe kunnen via de website van iBK worden doorgegeven. Dit voorjaar zal BZK ook nog een brochure opstellen voor initiatiefnemers, waarin het gehele stelsel wordt toegelicht.