Nieuwe normenboeken voor de groene sector

Artikel delen

In november 2022 verschenen de meest recente versies van het Normenboek voor Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. De normenboeken zijn bedoeld om de kosten van aanleg en beheer van groen vooraf te kunnen calculeren. Ze worden uitgegeven door Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra).

Openbaar groen

Foto: Floriade 2022.

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap komt eens per twee jaar uit. In november 2022 is de meest recente versie verschenen. De eerste druk van het Normenboek Gemeentelijk Groen is verschenen in november 2018. In november 2022 is de meest recente versie verschenen.

Normenboek Natuur, Bos en Landschap

In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan de tijdnormen en kostennormen voor tal van aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Dat gaat van houtoogst in bos en plaggen van heide tot het snoeien en knotten van bomen en het aanleggen en beheren van voorzieningen voor grazers. Het Normenboek NBL wordt gebruikt door organisaties die inzicht willen hebben in de kosten van aanleg en beheer van groen. Dit zijn bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en particuliere terreineigenaren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Een voorbeeld hiervan zijn de subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Normenboek Gemeentelijk Groen

Het Normenboek Gemeentelijk Groen richt zich op de werkzaamheden in het groen binnen (of net buiten) de bebouwde omgeving. In dit boek staan bijvoorbeeld normen voor het beheer van gazons en bermen, onkruidbestrijding in perken en op verharding, het snoeien van heesters en het scheren van heggen. De normen uit dit normenboek kunnen worden gebruikt om de kosten van beheer van gemeentelijk groen te calculeren. In de praktijk betekent dit dat de calculator vaststelt hoeveel werk van een bepaalde activiteit moet worden uitgevoerd en dat hij vervolgens de hoeveelheid werk koppelt aan de norm.

Meer weten? Ga naar https://normenboek.nl