Niet meer werken op de vluchtstrook tenzij…

Artikel delen

Naar aanleiding van een aantal zeer ernstige ongevallen op vluchtstroken op autosnelwegen in 2023, is door de verkeersmaatregelenaannemers binnen de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland het initiatief ontstaan een statement op te stellen over het werken op de vluchtstrook. Hierna is de samenwerking ontstaan met MKB Infra, Techniek Nederland, Cumela en VHG. Hierbij is de norm dat zo snel als mogelijk geen werkzaamheden meer worden verricht op de vluchtstrook, dan wel uitsluitend met aanvullende maatregelen.

Snelweg waarop auto's voorbij rijden.

Foto: BAM Bouw en Techniek.

Met de norm wordt een bredere invulling gegeven aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw ‘Reductie aanrijdgevaar’ en ook een duidelijk signaal naar buiten toe afgegeven dat de veiligheid van de wegwerkers randvoorwaardelijk is. De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben hierin samen een verantwoordelijkheid te nemen.

De brancheverenigingen vinden dat Rijkswaterstaat (RWS) zo snel als mogelijk een ‘level playing field’ moet creëren. De werkzaamheden op de vluchtstrook zijn uitsluitend uit te voeren met aanvullende maatregelen en daarmee conform de arbeidshygiënische strategie.

Van de bij de brancheverenigingen aangesloten bedrijven die werkzaamheden (laten) verrichten op de vluchtstrook, en ook niet-aangesloten bedrijven, wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de maatregelen zoals benoemd in dit statement en dit ook uitdragen. Verder wordt de medewerking van RWS verwacht bij de eerste aanzet tot het toepassen van de arbeidshygiënische strategie. Naast de medewerking wordt ook een proactieve rol van RWS verlangd bij het vergewissen of werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Naar aanleiding van een marktconsultatie van RWS in november vorig jaar heeft RWS inmiddels ook een aantal uitgangspunten gelanceerd voor het veilig(er) werken op de vluchtstrook en dat is een eerste goede stap. Van de branche mag RWS uiteraard ook een proactieve houding verwachten in het meedenken en aandragen van veilige(re) oplossingen.

Extra maatregelen

In aanloop naar de norm ‘niet meer werken op de vluchtstrook’ zijn nu al extra maatregelen nodig om het werk voor kortstondige werkzaamheden op de vluchtstrook veiliger te maken. Deze extra maatregelen zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn aanvullend op de CROW Richtlijn 96a. Vanaf 1 april 2024 zijn de maatregelen als volgt:

  1. A-weg met signalering en vluchtstrook (>3m): Matrix snelheid op 50 km/u, werkend actieraam en ‘digitaal zwaailicht’.
  2. A-weg met signalering en vluchtstrook (<3m): Aanliggende rijstrook afgekruist, werkend actieraam en ‘digitaal zwaailicht’.
  3. A-weg zonder signalering en brede vluchtstrook (>3m): Niet verantwoord om werkzaamheden op de vluchtstrook te doen. Hierin dient de opdrachtgever (RWS) haar verantwoordelijkheid te nemen om samen met de aannemer een andere werkwijze te vinden.
  4. A-weg zonder signalering en smalle vluchtstrook (<3m): Niet verantwoord om werkzaamheden op de vluchtstrook te doen. Hierin dient de opdrachtgever (RWS) haar verantwoordelijkheid te nemen om samen met de aannemer een andere werkwijze te vinden.

Het doel is geen incidenten of ongevallen meer op de vluchtstrook. Deze maatregelen zijn een eerste aanzet. Het vervolg is verder in gesprek te blijven/gaan met alle stakeholders om verdere concrete acties in gang te zetten. Alleen samen maken we het werken aan de weg veiliger!