Risicogebieden voor wateroverlast volledig in kaart

Artikel delen

Hoosbuien en piekbelasting in rioolstelsels komen als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker voor. De kans op wateroverlast in steden en dorpen wordt daardoor steeds groter. Antea Group ontwikkelt samen met Deltares open source software om wateroverlast te lijf te gaan. Nooit eerder brachten open softwareprogramma’s voor waterbeheerders het gehele watersysteem én de mogelijke effecten van toe te passen maatregelen in kaart.

Gemodelleerde waterdiepte bij een extreme bui, zoals we die steeds vaker kunnen verwachten als gevolg van de klimaatverandering. In kleur de panden waar water ín de woning een mogelijk (oranje) of een groot (rood) risico is. Hierbij maken we onderscheid in waar het water vandaan komt. Komt het vanuit de straat dan wordt een vlak weergegeven. Komt het vanuit het eigen particulier terrein dan is het omkaderd.

De hydrodynamische computersimulaties tonen de problemen in het maaiveld, rioolstelsel en watersystemen tegelijkertijd én laten zien wat het effect van mogelijke maatregelen is. Dit helpt gemeenten en waterschappen om op alle schaalniveaus van hun watersystemen doelmatig en kostenefficiënt te investeren.
Om de werking van het systeem goed te testen is de nieuwe software-functionaliteit direct door Antea Group toegepast in een aantal pilotstudies. Zo draait in Waardenburg een pilot om het voorkomen van wateroverlast in een vlak gebied op basis van de analyse met D-HYDRO Suite. Een pilot in Brielle is gericht op het bepalen van de meerwaarde van dynamische analyse ten opzichte van statische analyses en gesplitste modellen. En een pilot in Berg en Dal focust op het vaststellen van de oorzaken van wateroverlast in een hellend gebied op basis van de analyse resultaten.

Uniek rekengrid en koppeling boven- en ondergrond

De nieuwe verbeterde software is onderdeel van de D-HYDRO Suite van Deltares. Met deze suite is niet alleen de impact van hevige neerslag gesimuleerd. De suite is ook geschikt om overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, sedimenttransport en morfologie en waterkwaliteit te simuleren. Het afgelopen jaar hebben experts van Deltares hard gewerkt aan het verbeteren van het onderdeel ‘modelleren van de riool- en drainageprocessen’. Dankzij een uniek rekengrid, genaamd Flexible Mesh, wordt nu nog sneller en gedetailleerder gemodelleerd en getoetst. Belangrijkste toevoeging is dat het rekenhart uitgebreid is met de gedetailleerde koppeling tussen de boven- en ondergrondse waterstromen.
Nadat de pilots zijn afgerond, zal de nieuwe functionaliteit naar verwachting in 2019 voor de organisaties met een Software Beta Testing Agreement beschikbaar komen in de D-HYDRO Suite; de General Availability release is voorzien in 2020.