Op weg naar materialenpaspoort met scanners

Artikel delen

Met de scanners geven Wegenscanners nauwkeurig inzicht in de opbouw van uw wegen. Zónder overlast voor de weggebruikers. Met de grondradar meet het bedrijf de laagopbouw van de weg. Met een gammaspectrometer meet men de samenstelling van de wegconstructie.

Deze informatie wordt nu veel gebruikt voor planvorming. Gemeentelijke wegbeheerders gebruiken de informatie bijvoorbeeld om te programmeren. Aannemers krijgen hiermee tijdig inzicht in risico’s die bij de uitvoering kunnen optreden. Regionale overheden gebruiken de kaarten om eenvoudig inzicht te krijgen in de status van hun areaal. De gegevens kunnen echter ook bijdragen aan de transitie naar een duurzame GWW-sector.

De GWW-sector gaat de afgelopen jaren steeds bewuster om met grondstoffen die gebruikt worden in civieltechnische werken. Deze bewustwording moet leiden tot meer hergebruik van hoogwaardige materialen zodat minder afval ontstaat en minder basisproducten nodig zijn. Om op een verantwoorde manier met de materialen om te gaan is het wel van belang om eerst goed te weten welke grondstoffen en materialen in de weg zijn verwerkt en wat de kenmerken van deze materialen zijn. Deze kenmerken moeten worden geregistreerd. Daarom wordt gesproken over het materialenpaspoort.

Alle informatie over de bestaande weg gebruikt Wegenscanners om de weg in te delen in wegvakken met gelijke eigenschappen. Waar de wegvakken exact uit bestaan is dan nog niet bekend, maar in deze vakken kan gericht detailonderzoek plaatsvinden naar de kenmerken van de materialen. Dit levert per wegvak de hoeveelheid en eigenschappen van de materialen. Hiermee kan een eerste stap worden gezet op weg naar het materialenpaspoort.

De Wegenscanners
www.dewegenscanners.nl

Infra Relatiedagen 2019, Standnr. 219