Positieve marktontwikkelingen

Artikel delen

Infra Relatiedagen 2019 staat in het teken van de enorme uitdaging die de GWW-sector staat te wachten. De komende jaren staan namelijk in het teken van een inhaalslag in onderhoud en aanleg van infrastructuur. Zo hebben Rijk en regio’s eind november 2018 afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen.

De extra inzet is hard nodig, omdat het in heel Nederland en met name in de stedelijke gebieden nog drukker zal worden. De plannen van Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven worden in samenhang opgepakt met de grote woningbouwopgave van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Minister Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.”
Staatssecretaris Van Veldhoven: “Nederland in beweging houden, dat is mijn belangrijkste drijfveer nu we voor de komende jaren zo’n grote groei voorzien van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Met de investeringen die we nu doen, zorgen we dat reizigers in Nederland ook over twintig jaar nog comfortabel tussen werk, school, vrienden en huis kunnen reizen.”

Wegen en vaarwegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor diverse projecten: versnelling aanpak A4 tussen knooppunt Burgerveen en aansluiting N14 bij Den Haag, aanpak verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld, onderzoek naar benodigde maatregelen op A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen, onderzoek naar verkeersproblemen A50 tussen Nijmegen en Oss, verkeerskundig onderzoek naar verkeersmaatregelen op A12 tussen Gouda en Utrecht, verdere opwaardering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en een extra oeververbinding om de drukke A16 te ontlasten.
In diverse regio’s heeft de minister verder afspraken gemaakt voor uitbreiding van het wegennet, kleinere infrastructuurmaatregelen en versnelling van projecten. Ook heeft ze afgesproken dat de provincies in totaal 25 miljoen euro krijgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet.

Verjongen en vernieuwen

Begin 2018 gaf de minister het startsein voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor oude tunnels, sluizen, viaducten en bruggen. Tot 2028 had Rijkswaterstaat al veertig objecten in het vizier die opgeknapt worden. Nu zijn opnieuw zo’n veertig projecten geselecteerd voor een opknapbeurt. Voor deze verjongings- en vernieuwingsopgave is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar.
Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Hierdoor hebben ze meer kans op storingen. Dat leidt tot vertragingen.

Spoor en openbaar vervoer

In de regio Den Haag investeren het ministerie en de regio samen 140 miljoen euro in de bereikbaarheid van het nieuwe stedelijke woon- en werkgebied de Binckhorst. Met de regio Utrecht is afgesproken dat het komende jaar in kaart wordt gebracht op welke manieren het voor reizigers in deze regio aantrekkelijker kan worden om via de stations Lunetten en Overvecht naar onder meer de Uithof te reizen.
Internationale treinen moeten voor 2030 zoveel mogelijk via Amsterdam Zuid, in plaats van het drukkere Amsterdam Centraal, gaan rijden. Hiervoor – en voor de voorziene woningbouw langs het traject tussen Amsterdam en Schiphol – moet Amsterdam Zuid een vijfde en zesde spoor krijgen. Tussen Groningen en Leeuwarden wordt het spoor gedeeltelijk verdubbeld en worden twee overwegen vervangen door tunnels. Ook elders in het land worden talrijke maatregelen genomen om het spoorverkeer te verbeteren.

Resumerend staat de GWW-sector een enorme opgave te wachten. Alle reden dus om de Infra Relatiedagen 2019 te bezoeken. Hier vindt u antwoorden die de markt biedt om de grote uitdaging aan te gaan.