Rapid Circular Contracting bij aanpak Malderburchtstraat

Artikel delen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in opdracht van de gemeente Nijmegen en samen met adviesbureau Tauw de Malderburchtstraat in Hatert opnieuw inrichten. Niet zomaar opnieuw inrichten, maar als een duurzame en circulaire straat, die na inrichting een voorbeeld voor Nijmegen kan zijn. De aanbesteding van het werk was bijzonder. Dit is een zogenoemde Rapid Circulair Contracting (RCC) aanbesteding, waarbij circulariteit en duurzaamheid de boventoon voeren. Deze onderwerpen staan hoog op de agenda’s van zowel de gemeente Nijmegen als Van Gelder.

Kenmerkend aan RCC is dat er niet vanuit een vooraf uitgewerkt plan een uitvraag wordt gedaan, maar dat partijen wordt gevraagd om hun visie en ambitie op het project weer te geven. Innovatiekracht, samenwerkingsvermogen en ervaring met circulaire economie krijgen de ruimte in de uitwerking van de werkzaamheden. Van Gelder heeft advies- en ingenieursbureau Tauw en klimaatexpert en weervrouw Margot Ribberink gevraagd om als partners deel te nemen aan het team om samen de bijzondere uitvraag op te pakken. Als ambassadeur van Operatie Steenbreek Nijmegen is Margot Ribberink regelmatig in de wijk om de bewoners te stimuleren en te helpen hun tuinen te vergroenen.

Pilot

Voor de gemeente Nijmegen – één van de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. – is de Malderburchtstraat een pilot. Er is niet gewerkt vanuit een vooraf uitgewerkt plan, maar er is een maximaal budget aangegeven. Ook is er gebruik gemaakt van een ‘Ambitieweb’. Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Die ambities wil Nijmegen concretiseren in de aanbesteding. Hierdoor is bijvoorbeeld rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals een mogelijke rotonde op een aangrenzende weg en het effect van de schaduw van nieuwe bomen op zonnepanelen.
De keuze voor de Malderburchtstraat voor de pilot is bewust gemaakt. Het is een lange straat, deels geasfalteerd, deels voorzien van klinkers. Het is ook een ontsluitingsweg, waar een school en benzinepomp gevestigd zijn. Kortom: een niet zo bijzondere straat, maar wel representatief voor 80% van de straten in Nijmegen.

Bewonersparticipatie

Bewoners dachten actief mee. Zo vonden er op 27 februari 2019 zogenoemde ‘Waardekijksessies’ plaats. Van Gelder en Tauw liepen gezamenlijk gedurende meerdere sessies met bewoners ongeveer twee uur langs verschillende plaatsen in de Malderburchtstraat. Er is bekeken welke plaatsen waarde hebben (een mooi uitzichtpunt bijvoorbeeld) en waar extra aandacht aan nodig is, zoals bij verkeersonveilige situaties.
Bewoners die niet bij de Waardekijksessies aanwezig konden zijn, konden ook hun reactie via de website van Van Gelder achterlaten. Het was zelfs mogelijk om op 28 februari iemand van Van Gelder en Tauw lang te laten komen voor een keukentafelgesprek.
Samen met de betrokken stakeholders wordt er op gekoerst om eind 2019 de inrichting afgerond te hebben. De bedoeling is om in de toekomst op veel meer locaties werkzaamheden in de openbare ruimte duurzaam en circulair uit te voeren.


Wat is Rapid Circular Contracting?

De voormalige Stichting Circulaire Economie heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld die wel als ‘Innovatiegericht Inkopen’ kan worden bestempeld en door inkopers kan worden gebruikt om uitdagende projecten, met een circulaire ambitie, in de markt te zetten. Deze methode heet ‘Rapid Circular Contracting (RCC) en is geschikt om als toolkit Europees Aanbesteden te worden ingezet.

Kenmerkend aan RCC is de korte doorlooptijd van het inkoopproces en de open houding ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt. Geen traditioneel Programma van Eisen (PVE) meer. Geen prestatiegerichte dictaten, maar samenwerken vanuit een Programma van Behoeften. Er wordt een samenwerkingscontract aanbesteed en niet de al voorbestemde eindoplossing. De inschrijvende partijen worden geselecteerd op basis van hun geschiktheid als partner in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase.
Met de geselecteerde winnaars gaan de uitschrijvende partijen in teamverband aan het werk om tot een integrale ontwerpoplossing te komen, die op circulaire principes is gebaseerd en tot meervoudige waardeontwikkeling zal leiden voor alle stakeholders. Al die stakeholders zullen, middels hun representanten, actief deelnemen aan dat ontwerpproces. Hierdoor kan een ieder er zeker van zijn dat er maximaal rekening wordt gehouden met de uiteenlopende behoeften van alle partijen.

Koplopers

RCC zorgt ervoor dat koplopers in circulaire economie hun excellentie kunnen tonen en door ontwikkelen. Innovatiekracht, samenwerkingsvermogen en ervaring met circulaire economie krijgen de ruimte, doordat binnen een RCC creativiteit, professionele regelruimte en vakmanschap niet worden ondermijnd door strakke kaders en vooringenomen stellingnames vanuit de opdrachtgever. KplusV begeleidt projecten met RCC, zoals ook tijdens de aanbesteding van het project Malderburchtstraat.