‘Volgas aan de slag’

Artikel delen

Het gezamenlijk initiatief van MKB Infra en de gemeente Rotterdam, het Open MKB Convenant, was thema van een bijeenkomst die de brancheorganisatie had georganiseerd tijdens InfraTech. De belangstelling was groot. Ook staatsecretaris Mona Keijzer was erbij en ze was vol lof. Een verslag van de bijeenkomst en een interview met ‘convenantenpionier’ Albert Martinus, tevens MKB Infra bestuurslid en lid van de Taskforce Bouw. Hij vertelt over de uitwerking van het Rotterdamse convenant in de Stichting Rondom GWW.

Albert Martinus en Linda Molenaar overhandigen ‘De stip aan de horizon’ aan Mona Keijzer. ‘ De stip aan de horizon’ is een belofte waarin mkb-ondernemers en de gemeente Rotterdam uitspreken dat de werkwijze van het Open MKB Convenant binnen vijf jaar als volstrekt normaal wordt ervaren.

Mona Keijzer: “Het Open MKB Convenant past naadloos in mijn MKB Actieplan.”

‘Volgas aan de slag’

De Infra Tech van januari is – met een driekwart jaar nog voor de boeg –nu al het infra-hoogtepunt van dit jaar te noemen. Zoveel aandacht, zoveel innovaties en zoveel boeiende lezingen en gesprekken gebald in een evenement van enkele dagen, dat is nauwelijks nog te overtreffen. MKB Infra was erbij met een eigen stand en vooral met enkele bijzondere presentaties in de CROW-bijeenkomstenruimte. In de vorige uitgave is al uitvoerig aandacht besteed aan de uitreiking van de MKB Infra AanbestedingsAward. In deze editie gaat het over een ander opmerkelijk initiatief dat MKB Infra-ondernemers samen met de gemeente Rotterdam hebben genomen: het Open MKB-convenant. Staatssecretaris Mona Keijzer en enkele prominente vertegenwoordigers van bouw- en infra sector,onder wie Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, waren uitgenodigd. De laatste ontpopte zich met zijn column in het vorige nummer van GWW Totaal als een heuse ambassadeur van het initiatief van MKB Infra en de gemeente Rotterdam.

 

Uitgangspunten

Samen met Marc van Leeuwen, directeur Projectmanagement & Engineering Stadsontwikkeling en Linda Molenaar, directeur Stadsbeheer en Openbare Werken – beiden werkzaam bij de gemeente Rotterdam – gaf Albert Martinus namens MKB Infra en Stichting Rondom GWW uitleg over het Open MKB Convenant. De uitgangspunten die gemeente en mkb-ondernemers bij aanvang hebben geformuleerd, zijn aldus Molenaar en Van Leeuwen:

 1. Faalkosten vermijden en dus verspilling van openbare middelen tegengaan door het verbeteren van elkaars processen (lean en mean).
 2. Sneller dan voorheen en op respectvolle wijze inpassen van ideeën en innovaties in de projecten en het verminderen van hinder voor burgers en bedrijven.
 3. Leerervaringen die ambtenaren en bedrijven opdoen bij de werken,deze delen en toepassen bij volgende projecten.

Die uitgangspunten van destijds staan nog fier overeind en zijn uitgebreid met:

 1. Op een goede manier en open met elkaar communiceren.
 2. Werken aan interne legitimatie en acceptatie van de nieuwe manier van werken, zodat iedere betrokkene binnen de organisaties ervan doordrongen is wat het betekent om samen te werken onder het convenantregime.
 3. Het uitdragen van de ideeën bij andere gemeenten en ondernemers die interesse tonen voor het Open MKB Convenant.

Mona Keijzer wees erop dat het Open Convenant goed aansluit bij haar MKB Actieplan doordat mkb-infraondernemers samen met gemeenten het gesprek aangaan over de rol, die het mkb-segment kan spelen bij de uitvoering van de infrastructurele werken en bij andere uitdagingen in de openbare ruimte.

Incubatietijd

De brede erkenning die het Open MKB Convenant tijdens de bijeenkomst te beurt viel, is er niet van de ene op de andere dag gekomen. Het is een traject geweest van jarenlange voorbereiding en de overtuiging dat mkb-infrabedrijven en gemeentelijke opdrachtgevers nog veel van elkaar kunnen leren. Dat inzicht werd voor het eerst gedeeld in Rotterdam. Daar startten de gesprekken over dit onderwerp al in 2003. Het resulteerde in 2011 met de ondertekening van het eerste convenant. Proefprojecten volgden en nu staat er een gerijpt concept waar de gemeente Rotterdam en marktpartijen mee uit voeten kunnen of zoals Van Leeuwen dat zei op de InfraTech: “We kunnen nu vol gas aan de slag.” En dat doet de gemeente samen met zo’n twintig infra-ondernemers in het mkb-segment, die zich verenigd hebben in de Stichting Rondom GWW. Ze zijn gevestigd in Rotterdam en omgeving en hebben zich gecommitteerd aan de regels van het Open MKB Convenant. De ondernemers verzorgden met partners ondermeer het programma op het Rondom GWW Plein van de Infra Tech.
Inmiddels zijn er ook open convenantinitiatieven in Dordrecht, Den Haag , Nijmegen, Utrecht , Alkmaar en Amsterdam. Andere gemeenten tonen belangstelling. Hoogtijd om de ‘open-mkb-convenantenpionier’ en ondernemer uit de achterban van MKB Infra, Albert Martinus, wat uitvoeriger aan het woord te laten over de rol van de Stichting Rondom GWW in het Rotterdamse convenant.

Commitment

Wat betekent het om deelnemer te zijn van de Stichting Rondom GWW?
“Je wilt graag dat alle ondernemers die meedoen, heel goed begrijpen wat de consequenties van participatie zijn. Door zich aan te sluiten bij de stichting geeft een bedrijf te kennen, dat het samen met andere deelnemers kennis ontwikkelt en deelt om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Rotterdam. En dat kan soms betekenen dat die kennis die jij hebt ontwikkeld door een ander gebruikt wordt, terwijl jij niet hebt mogen inschrijven op het betreffende werk. Dat klinkt voor een buitenstaander misschien zuur, maar wie zich committeert, begrijpt dat. Want jij profiteert immers van de kennis van bijna twintig andere bedrijven als jij op een werk kunt inschrijven. Bovendien kun je binnen de club allianties aangaan en als consortium inschrijven op een werk waarvoor je alleen te klein bent of niet over alle gevraagde competenties of over voldoende capaciteit beschikt.”

Financiële middelen

Hoe komt de stichting aan financiële middelen, waardoor haar continuïteit is gewaarborgd? “Ondernemers delen hun kennis met de opdrachtgever in een vroeg stadium. Samen werken ze aan de uitvraag richting markt. Ook de contractvorm, gunningscriteria en innovaties komen op tafel en worden gedeeld. Voor deze inspanning draagt de opdrachtgever circa 2 % van de projectsom af aan de stichting. De stichting betaalt van dat geld een convenantmanager, externe deskundigen en verder de kosten voor de organisatie van masterclasses en voor de communicatie over de leerervaringen.”

Voordelen voor Rotterdam

Waarom zou de gemeente Rotterdam dat percentage afstaan aan de stichting? “Omdat de gemeente het voordeel ervan inziet. Doelstelling is namelijk een kostenreductie van de projecten tot wel twintig procent door procesinnovatie en slimmer en beter formuleren van de uitvraag. Want daar zit de crux om een zwengel aan beter aanbesteden te geven. We hoeven helemaal niets te veranderen aan de aanbestedingsregels om toch een succes te kunnen maken van onze doelstellingen. Dat hebben we inmiddels laten zien bij meerdere werken. Laat natuurlijk onverlet dat MKB Infra in de bres blijft springen als er een opdrachtgever werken ontoelaatbaar clustert. Verder zal de branchevereniging los van Rondom GWW doorgaan met het verbeteren van de infra-aanbestedingspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de pilots voor een omwenteling in het betalingsgedrag (zie vorige uitgave over pilot in Enschede – red.).”

Aanwas vakbekwame medewerkers

Hoe gaat het verder? “Nou, zoals Marc van Leeuwen het formuleerde, door volgas aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels vele werken afgerond en er staan er nog meer op stapel. Het gaat ons echter niet alleen om de uit te voeren werken. Het tekort aan vakmensen en de invulling van SROI staan ook op de agenda. Niet voor niks zijn opleidingscentra partners in het hele verhaal. Het tekort aan vakmensen is één van de grootste uitdagingen waar we op dit moment voor staan. Als we niet in staat zijn dat met elkaar op te pakken, dan kan het tempo waarin we de opgaven van deze tijd willen realiseren, behoorlijk afgeremd worden.”

 


Welke voorwaarden stelt Stichting Rondom GWW voor het slagen van haar missie?

 • Alle deelnemers en de opdrachtgevende partij zien het nut en de noodzaak in van het werken onder het regime van het Open MKB Convenant.
 • Constructieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een must.
 • Succesfactor 1: de opdrachtgever en opdrachtnemer zien elkaar als gelijkwaardige partijen. Waarbij beide partijen in hun eigen rol blijven.
 • Succesfactor 2: elke deelnemer werkt vanuit de overtuiging, dat de aanpak van de open convenanten de juiste is voor hemzelf/haarzelf in het bijzonder én voor de infra-branche in zijn algemeenheid. Denk ondermeer aan innovatie, werkcontinuïteit, imago, et cetera.
 • Implementatie van de nieuwe werkwijze binnen het convenant is praktijkgericht.
 • Deelnemende mkb’ers zetten allemaal de schouders onder de nieuwe werkwijze en zorgen ervoor dat al hun medewerkers begrijpen wat dat betekent voor hun dagelijkse werk.
 • Leden dragen de werkwijze uit in de eigen convenantkring en ook daarbuiten. Ze zijn ambassadeurs van het Open MKB Convenant.

Meer informatie over de werkwijze, het laatste nieuws en de deelnemende bedrijven is te vinden op www.rondomgww.nl