Waterschappen zuiveren afvalwater steeds efficiënter

Artikel delen

Waterschappen zuiveren afvalwater steeds efficiënter en houden daarbij steeds minder slib als restafval over. Ook wordt het gezuiverde water steeds schoner en zijn de kosten voor de zuivering van het afvalwater gedaald. Dat blijkt uit de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) 2018 die 30 september is gepubliceerd.

Waterschappen slagen erin om de zuivering van afvalwater goed, efficiënt en duurzaam uit te voeren. De prestaties zijn van hoog niveau, de kosten stijgen eigenlijk niet en uit het afvalwater worden energie en grondstoffen zoals struviet, cellulose en bioplastics teruggewonnen. Ook kijken waterschappen naar mogelijkheden voor hergebruik van zoet water. Door steeds betere en efficiëntere processen blijft er steeds minder restafval over.
“Steeds hevigere buien stellen ons voor grotere uitdagingen bij de afvoer. En ook andere ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor uitdagingen in het zuiveringsbeheer”, aldus Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Denk aan de aanvoer van bijvoorbeeld medicijnresten en microplastics, of aan de beperkingen rond de slibverwerkingscapaciteit. Hoewel de slibproductie is afgenomen, is er momenteel nog steeds krapte op de slibverbrandingsmarkt. De waterschappen blijven volop inzetten op verduurzaming via de energie- en grondstoffenfabrieken. Zij gebruiken de BVZ om de opgaven waar ze voor staan beter en efficiënter op te pakken.”

Hoge prestaties

De beschikbaarheid van de zuiveringsinstallaties was 99,99% in 2018. Waterschappen slaagden er voor 96,9% in om zich te houden aan de met gemeenten afgesproken hoeveelheden af te nemen afvalwater. Ook voldeden ze voor 97,8% aan de kwaliteitseisen voor de lozing van gezuiverd afvalwater. De verwijdering van stikstof en fosfaat uit het afvalwater voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen. In 2018 kwam er verder 9% minder afvalwater de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) binnen. Hoewel er dus minder afvalwater was, troffen de waterschappen hier 3% meer vervuiling in aan dan in 2015. Toch lukte het de waterschappen om 4% minder slib over te houden als restafval.

Kosten minder gestegen dan inflatie

De kosten van de zuivering van afvalwater zijn met 2,1% gestegen ten opzichte van 2015, het jaar van de vorige bedrijfsvergelijking. Deze stijging is kleiner dan de inflatie (3,4%), wat betekent dat de kosten eigenlijk zijn gedaald. Lagere energiekosten als gevolg van de eigen energieopwekking hebben hierbij een rol gespeeld. Er is wel sprake van hogere kosten voor de eindverwerking van het restafval van de afvalwaterzuivering.

De rapportage ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2018’ en het WAVES-dashboard Zuiveringsbeheer zijn te vinden op www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen/waterzuivering/