Regenwater afkoppelen, infiltreren, opvangen en hergebruiken met Rawinso

Artikel delen

Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, drogere zomers en vooral een toename van extreme neerslag. Het zijn scenario’s waar Nederland rekening mee houdt de komende tijd. Zo neemt de intensiteit van extreme regenbuien toe, met alle gevolgen van dien. De invloed van een veranderend klimaat op de samenleving is zo groot, dat de overheden beheersmaatregelen moeten nemen.

Maatregelen vanuit de overheid

Om onder andere de wateroverlast binnen gemeenten op te lossen en minder regenwater naar de zuivering af te voeren, nemen gemeenten maatregelen. Denk aan het afkoppelen en infiltreren van regenwater. Overtollig hemelwater wordt middels infiltratie in de bodem gebracht en gaat niet samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Op deze manier verbruikt de waterzuivering alleen energie voor het zuiveren van vervuild water. Gemeenten zien graag dat ondernemingen en particulieren zelf stappen ondernemen om af te koppelen en te infiltreren. Milieubesef en het kunnen anticiperen op veranderingen doen steeds meer organisaties besluiten op te schuiven richting een meer zelfvoorzienende levensstijl. Daarnaast zorgt de verandering van het klimaat dat maatregelen noodzakelijk zijn.

Nu is de tijd gekomen voor gemeenten, vastgoedondernemers en bouwbedrijven om te investeren in regenwaterinfiltratie, maar ook juist het slim gebruiken van regenwater door hergebruik.

Om tot een versnelling van ruimtelijke adaptatie te komen, is het van belang de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen. Key Accountmanager Rutger Westerik: “Een particuliere woning vraagt om een andere oplossing en aanpak dan een bedrijfspand, waar we bijvoorbeeld infiltratiebedden onder een parkeerterrein kunnen plaatsen. Juist het slim gebruiken van regenwater is iets ingewikkelder dan het simpelweg afkoppelen van regenwater.

Duurzaam en klimaat adaptief denken

De overheid stelt het al lang verplicht om bij nieuwbouwprojecten hemelwater en afvalwater gescheiden af te voeren. Architecten en aannemers moeten hier bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen en projecten rekening mee houden. Daarmee is de volgende stap, het hergebruiken van hemelwater een logische. Rutger Westerik: “We maken vooraf een gedegen analyse. Wat is het grondwaterpeil? Hoe wil men de grond gebruiken? Hoe wil men het regenwater (her)gebruiken? Op basis daarvan maken we een volledig plan.” Nederlanders worden steeds milieubewuster en er is een groeiende wens om duurzamer met hemelwater om te gaan. Een mooie ontwikkeling! Duurzaam (ver)bouwen houdt tegenwoordig niet op bij goede isolatie en zonnepanelen, het begint juist met het slim gebruiken van regenwater.

Regenwater slim gebruiken, wat levert het op?

  • Duurzaam hergebruik van water
  • Minder water overlast
  • Het ontlast het riool, veel gemeenten stimuleren afkoppeling
  • Kostenbesparing op drinkwater

Regenwater hergebruiken

In Nederland valt jaarlijks maar liefst 70 tot 90 cm regenwater. Rawinso ziet met de mogelijkheid regenwater her te gebruiken juist kansen. Rawinso heeft dan ook de ambitie om elke druppel regen die valt te kunnen beheersen. Denk hierbij aan een zuiveringssysteem, opslagsysteem of pompinstallatie. Regenwater kan hergebruikt worden voor:

  • Het besproeien van groenvoorzieningen en tuinen
  • Doorspoelen van toiletten
  • Wasmachines
  • Het wassen van auto’s

Als pragmatische partner als het gaat om afkoppelen, infiltreren, opvangen en hergebruiken werkt Rawinso intensief samen met o.a. bouwbedrijven, installateurs, architecten, overheden en waterschappen. Partners die graag werken met de laatste technieken voor klimaat en waterhuishouding.

Van handige Do-It-Yourself kratten voor particulieren tot volledig op maat gemaakte systemen en projecten Rawinso voorziet in duurzame oplossingen.

Rutger: “Binnenkort presenteren we op Building Holland o.a. onze complete maatwerkoplossingen. Rawinso biedt niet alleen een duurzaam systeem, we hebben ook de mogelijkheid te ondersteunen in een volledig project.”