Veilig afschermen van kunstwerken – ook voor zware voertuigen noodzakelijk

Artikel delen

De Nederlandse snelwegen behoren tot de meest intensief gebruikte wegen ter wereld met een stijgend aandeel vrachtverkeer. Door de vele wegkruisingen met overige wegen zijn er veel pijlers (obstakels) die veilig afgeschermd moeten worden. Tot voor kort beperkte deze veilige afscherming zich, voor wat betreft de uitbuiging, tot lichtere personenauto’s (tot 900 kg). Door de technische ontwikkeling van voertuigkeringen is het inmiddels al geruime tijd mogelijk om ook zwaardere voertuigen (van 13 tons bussen tot 38 tons vrachtwagens) veilig te keren. Daarom heeft Rijkswaterstaat haar beleid gewijzigd en kunnen ook de bestuurders van zwaardere voertuigen in de toekomst rekenen op meer veiligheid. De eerste stap is gezet maar er is veel te doen.

viadukt

Veilige bermen zijn een belangrijk ontwerp­element en een standaard onderdeel in het dwarsprofiel van ons wegennet. Een veilige berm is een obstakelvrije draagkrachtige berm, die met een klein hoogteverschil aansluit op de verharding.
Maar wat als er in het dwarsprofiel van de weg geen ruimte is voor een berm? Wat te doen ingeval van obstakels in de berm?

Deze veel voorkomende afscherming langs viaductpijlers kan de aanrijding met zwaardere voertuigen niet voorkomen.

DB 80 AS-E (H2 – W1) opgenomen in asfalttoplaag en aangegoten met gietmortel, toegepast voor de afscherming van de kunstwerken op de A1 tussen Deventer en Borne.

Als er geen ruimte is voor een berm en obstakels niet verplaatst kunnen worden, dan dienen deze obstakels veilig afgeschermd te worden door een voertuigkering. Hierbij hebben flexibele voertuigkeringen de voorkeur. Bij aanrijdingen met een licht voertuig is de verplaatsing van de flexibele voertuigkering gering. Maar het gevaar blijft bestaan dat zware voertuigen, door de grote uitbuiging van deze voertuigkering, tegen het obstakel aanrijden. Om dit gevaar te verkleinen heeft Rijkswaterstaat besloten dat de uitbuiging van de voertuigkering, veroorzaakt door een aanrijding met het zware voertuig, bepalend is voor het type toe te passen voertuigkering.

De voertuigkeringen langs snelwegen voldoen over het algemeen aan prestatieklasse H2 van de EN 1317-2 (aanrijdtest met bus van 13 ton). De kans is echter groot dat vrachtauto’s een te grote uitbuiging van de H2-voertuigkering veroorzaken of zelfs door deze H2-constructie breken. Op plaatsen waar dit tot onacceptabele gevolgschade kan leiden, is het noodzakelijk om een geleideconstructie te plaatsen die voldoet aan de hogere prestatieklasse H4b (getest met vrachtwagen van 38 ton).
Aan de hand van een risicoanalyse dient de wegontwerper, samen met de wegbeheerder, te bepalen of deze aanvullende maatregel noodzakelijk is. De wegbeheerder is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het ontwerp.

De asfaltpennen liggen gereed om de DB 80P (H2 – W2) in het asfalt vast te pinnen voor de afscherming van een viaduct op de A67.

De actuele norm voor voertuigkeringen is: NEN EN 1317-5: 2007+A2:2012/C1:2012.

Behalve de wettelijk verplichte CE certificering voor voertuigkeringen is er voor voertuigkeringen die vóór 2012 zijn getest, een evaluatierapport conform EN 1317-5 noodzakelijk. De wegbeheerder dient hier naar te informeren om te kunnen controleren of de historische data voldoen aan de laatste versie van de norm. Data voor bepaling van de voertuigindringing kunnen namelijk ontbreken bij systemen die conform oudere versies van de norm zijn getest. Deze voertuigindringingsmaat of ‘overhanging’ van het zware voertuig is noodzakelijk om de veilige afstand van de voertuigkering tot het object te kunnen bepalen voor nieuwbouwsituaties.
Voorbeelden van situaties waar een hogere prestatieklasse noodzakelijk kan zijn:
bij steunpunten van kunstwerken die niet aanrijdbestendig zijn;
langs kwetsbare ophangconstructies van grote bruggen zoals tuikabels;
op viaducten over spoorlijnen of andere snelwegen (in knooppunten);
bruggen over drukbevaren waterwegen;
belangrijke (hogesnelheids)spoorlijnen;
terreinen met chemische installaties waar de kans op ontploffingen groot is;
verzorgingsplaatsen, zowel een brandstofverkooppunt als de rest van de verzorgingsplaats;
druk bezochte manifestatie- of recreatieterreinen;

De DB 120 S-F (H4b-W3) met bermankers voor afscherming viaductpijlers onder de A79.

Starre en half starre voertuigkering – dé oplossing bij geringe ruimte

DELTABLOC® heeft voor locaties met weinig ruimte voor uitbuiging van de voertuigkering een speciaal productenpakket ontwikkeld. Deze star of half star opgestelde systemen verplaatsen niet of zeer gering waardoor obstakels, die niet verplaatst kunnen worden, tóch veilig afgeschermd kunnen worden.
Deze systemen worden in de asfalttoplaag opgenomen, met een grondanker in de ondergrond gefixeerd, met een betonstrook aangestort of op een gewapend betonplaat geboord en gelijmd. Zowel voor prestatieklasse H2 als H4b.

 

DELTABLOC prefab betonbarriers voor een ononderbroken doorgaande voertuigkering in prestatieklasse H2 of H4b.

– DB 80 – 60 cm breed – vrij opgesteld – H2 – W5 – ASI B
– DB 80 AS -E – 48 cm breed – met betonaanstort – H2 – W1 én W2– ASI B
– DB 80 AS -E – 36 cm breed – tunnelwandelement – H2 – W1 – ASI B
– DB 80 AS -A – 48 cm breed – verankerd op beton – H2 – W1 – ASI B
– DB 80P – 60 cm breed – vastgepind in asfalt – H2 – W2 – ASI B
– DB 80F – 60 cm breed – gefixeerd met bermankers – H2 – W2 én W3 – ASI B

– DB 120 S – 67 cm breed – vrij opgesteld – H4b – W1 – ASI B
– DB 120 S-A – 67 cm breed – verankerd op beton – H4b – W2 – ASI B
– DB 120 S-P – 67 cm breed – vastgepind in asfalt – H4b – W3 – ASI B
– DB 120 S-F – 67 cm breed – gefixeerd met bermankers – H4b – W3 – ASI B

DELTABLOC
www.deltabloc.nl