Op weg naar landelijke waterstofinfrastructuur

Artikel delen

Nederland start als eerste Europese land met de aanleg van een landelijke waterstofinfrastructuur. Gasunie gaat, op verzoek van de Nederlandse overheid, deze waterstofinfrastructuur ontwikkelen. Hierdoor gaan vragers en aanbieders van waterstof zekerheid krijgen dat er daadwerkelijk een waterstofinfrastructuur komt. Afspraken in normen zijn cruciaal voor de veiligheid, duurzaamheid en innovatie bij het gebruik van waterstof.

Op 9 juli 2021 naam staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat al het Nationaal Waterstof Programma in ontvangst. Het doel van het programma is om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en daarna te realiseren. Deze afspraak komt voort uit het Klimaatakkoord.

Een cross-sectorale werkgroep waterstof werkte dit werkplan voor de periode 2022-2025, met een doorkijk naar 2030, uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze brede werkgroep, met negentien organisaties, heeft de kabinetsvisie en de beleidsagenda van de rijksoverheid in een bredere context geplaatst. Voorzitter Jörg Gigler van de werkgroep: “Met dit werkplan kan gericht uitvoering worden gegeven aan de grote ambities én benutting van kansen die Nederland heeft op het terrein van waterstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan het realiseren van onze klimaatambities. We waren al begonnen met waterstof; met dit werkplan in de hand gaan we opschalen.”

Landelijk waterstofnet

Het kabinet komt met een plan om bestaande gasleidingen aan te passen voor het transport van waterstof. Dat kondigt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan in reactie op het rapport HyWay27 (hyway27.nl), dat ingaat op de wenselijkheid en haalbaarheid van een landelijk waterstofnetwerk. Als het aan de Gasunie ligt wordt Nederland het eerste land dat het bestaande landelijke aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof. De Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht na de zomer te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen. Alle stappen worden in nauwe afstemming met huidige en toekomstige gebruikers, partners en andere belanghebbenden gezet.

De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen. Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Vervolgens worden deze met elkaar, met opslaglocaties én met het buiteland verbonden. De Gasunie heeft eind 2018 de 12 kilometer lange waterstofleiding tussen Dow Benelux en Yara in gebruik genomen.

Offshore productie groene waterstof

Nederland gaat offshore groene waterstof produceren uit zeewater met pilotproject PosHYdon. PosHYdon is een pilotproject waarbij een elektrolyser van 1 MW op een boorplatform van Neptune Energy wordt geplaatst. De elektrolyser zal groene waterstof maken door middel van elektrolyse van ontzilt zeewater en de stroom van het nabij gelegen offshore windpark wordt daarbij gebruikt. Doel van de pilot is om ervaring op te doen met het maken van waterstof op zee en wordt de efficiency getest van een elektrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind. Het duurt zeker nog een jaar voordat de elektrolyser op het platform wordt geïnstalleerd.