Co-creëren om te innoveren naar duurzamere toekomst

Artikel delen

Duurzaamheid en circulariteit vormen steeds meer prioriteit in diverse industrieën. Om deze factoren doelmatig aan te pakken bundelt Latexfalt B.V de krachten samen, om met elkaar open te innoveren.

Verbindende factor

Latexfalt B.V is een producent van bindmiddelen en emulsies op basis van bitumen en polymeren. Hierbij richt het bedrijf zich op productie, applicatie, verkoop en productontwikkeling. De wegenbouw omvat het grootste segment bij Latexfalt, daarnaast worden bitumineuze producten gebruikt in de bouw en industrie. Latexfalt vervult in feite een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds de wegenbouw en bouwnijverheid bedrijven.

Twee zeer verschillende werelden die verbonden moeten worden op gebieden als fundamentele materiaalkennis, technologie, logistiek en innovatie. Daarnaast steeds vaker op het gebied van regelgeving en duurzaamheid. Daarom is Latexfalt druk bezig met een aantal duurzaamheidsontwikkelingen. Het bedrijf ziet innovatie, duurzaamheid en samenwerking als weg naar succes voor wegenbouw, bouw en industrie. Middels co-creatie innoveert men naar marktgerichte en duurzamere bitumineuze producten, in het belang van een duurzamere toekomst.

Roadmaps

Het is enorm belangrijk dat innovatieve ontwikkelingen en rendement-verhogende maatregelen sneller en efficiënter tot stand komen, zodat er flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderende omgeving. CO2-beheersing en energie-efficiëntie zijn daarbij van doorslaggevende betekenis voor de toekomst. Latexfalt heeft een aantal roadmaps gedefinieerd die betrekking hebben op de aanleg van wegen met betere bitumen, het levensduur verlengende onderhoud van wegen en recycling van het asfalt dat vrijkomt. Om de producten en methodes duurzamer in te zetten maakt het bedrijf op die manier de cirkel weer rond.

Co-creatie

De markt stelt steeds meer prioriteiten aan duurzaamheid en circulariteit en de weloverwogen keuzes die hierbij een steeds grotere rol gaan spelen. Door de handen ineen te slaan en te weten waar de behoeftes liggen speelt Latexfalt hier gezamenlijk op in. Duurzaamheid ontwikkelen moet je samen met partners doen, niet alleen de klanten. Dat geldt ook voor de olie-industrie waar de producten worden afgenomen.

Zo wordt onderzocht vanuit de IMO-regelgeving en de wensen vanuit de markt, hoe bitumen zijn te beïnvloeden om een constante kwaliteit te kunnen borgen. De toepassing en functionaliteit van het product is daarbij belangrijk, wat vraagt om transparantie en onderzoek van de markt.

Dat sluit naadloos aan bij grootschalige inzetbaarheid van levensduur verlengende producten en kan zo de duurzaamheidsdoelstelling snel behaald worden. Dus hoopt Latexfalt dat meer districten binnen Nederland het zullen omarmen. Als vrijgekomen asfalt meermaals is gebruikt, gaat de kwaliteit van de bitumen achteruit. Onderzocht wordt hoe die oude bitumen zijn te verjongen met behulp van rejuvenators. Interessant is te weten welke verjongers er zijn en welke varianten in producten daaruit voortkomen en of ze duurzaam en/of levensduurverlengend zijn.

Open innovatie

Middels open innovatie streeft het bedrijf naar samenbrengen van kerncompetenties om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Waar liggen gemeenschappelijke belangen en hoe zijn die het beste te benutten. Met betrekking tot wegenbouw is het interessant te weten, hoe het gebruik van bitumen duurzamer gebruikt kan worden. Daarnaast in hoeverre bitumen vervangbaar is, zonder dat de vervangbaarheid ten koste gaat van de huidige kwaliteit.

Nederland is koploper

In het kader van levensduur verlengend onderhoud en asfalt hergebruik zien we dat landen om ons heen belangstelling tonen voor deze ontwikkelingen. Toch slaat Latexfalt ook daar nieuwe wegen in om samen met partners op een transparante manier te komen tot duurzame ontwikkelingen. Kijkend naar de vraag vanuit de markt waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken om tot mooie producten te komen op het gebied van levensduurverlenging en recycling van asfalt.

Latexfalt
www.latexfalt.com