Wegrenovatie op meest duurzame wijze

Artikel delen

Circulariteit wordt steeds minder vrijblijvend. TerraStab heeft de handschoen daarom opgepakt en is inmiddels in staat om een wegfundering volledig te renoveren met gebruikmaking van de aanwezige materialen uit de bestaande oude fundering. De enige toevoeging bestaat uit ecologische en circulaire bindmiddelen.

Tekst: ing. Frank de Groot

Er is in Nederland veel achterstallig onderhoud aan onze infrastructuur. Bouwend Nederland heeft dit jaar al meerdere malen de noodklok geluid. Er moet meer geld beschikbaar komen voor onderhoud aan onze wegen en kunstwerken. Een tweede uitdaging is het circulair uitvoeren van die onderhoudswerkzaamheden. In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Het doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). “Het werken met herbruikbare materialen is dan ook van groot belang om te voorkomen dat er afvalstromen zullen zijn”, zegt Anton Bunt, directeur TerraStab, gespecialiseerd in grondverbetering en grondstabilisatie.

Techniek

Met zo’n twintig jaar ervaring, een arsenaal aan machines en een eigen laboratorium werkt TerraStab op een duurzame en circulaire manier aan de inrichting van de openbare ruimte. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een machine ontwikkeld die in één werkgang de grond openfreest, bindmiddel en water toevoegt en mengt en de grond weer verdicht. Daarbij kan een snelheid worden gehaald van één kilometer per dag, of desgewenst per nacht. Er zijn ook maar twee mensen nodig om het werk uit te voeren: een machinist en een begeleider. Anton merkt op: “Er hoeft dus geen grond te worden afgevoerd of toegevoegd. Eventuele verontreinigingen, zoals PFAS, blijven ook op hun plaats. Het bindmiddel is EcoStab: dat is een door ons ontwikkeld bijna CO2-neutraal bindmiddel (90% reductie, red.) uit natuurlijke reststoffen. Het voldoet ook aan het Besluit bodemkwaliteit.”

Functie

De draagkracht van de grondstabilisatie is afgestemd op de functie, zoals wandel- of fietspad, landbouwweg, parkeerterrein of verkeersweg. “Op basis van de wensen van de opdrachtgever doen we eerst vooronderzoek. Na bepaling van de aanwezige grondsamenstelling en functie bepalen we de dosering van het bindmiddel. Desgewenst verzorgen we de complete berekeningen voor de infrastructuur”, legt Anton uit.

Bij hele slechte ondergrond, zoals bepaalde soorten klei en veen, kan er gekozen worden voor een twee fasen aanpak: “We ontgraven dan eerst de bestaande grond tot een diepte van 40 cm en leggen de grond op de kant. Vervolgens passen we grondverbetering toe op de 30 tot 40 cm grond die daar weer onder ligt. Daarbij wordt de grond wederom gefreesd en voegen we Ecosoil toe; dat is eveneens een bijna CO2-neutraal (90% reductie, red.) bindmiddel dat gebruikt wordt voor grondverbetering. Vervolgens wordt de bovenste grondlaag vermengd met Ecostab en teruggebracht en verdicht. Vooral op industrieterreinen met zware belastingen passen we deze methode vaak toe.”

Wegrenovatie in Leimuiden.

Deklaag

De gestabiliseerde grondlaag is zeer draagkrachtig en heeft een circa 30% langere levensduur dan een traditionele fundering van bijvoorbeeld puingranulaat. Na de grondstabilisatie kan de opdrachtgever kiezen voor asfaltering, bestrating of bijvoorbeeld een slijtlaag van bitumen en verschillende soorten en kleuren steenslag die worden opgespoten. “Opdrachtgevers zijn bij een gebonden funderingslaag wel eens bang voor scheurvorming in het asfalt, maar dat voorkomen we door een vlijlaag als tussenlaag aan te brengen. Bovendien treden er door de toegepaste bindmiddelen nog nauwelijks trekspanningen op.”

Doordat de funderingslaag door zijn dichtheid geen water opneemt is er ook geen kans op vorstschade of schade door opdringende wortels. “Wortels zoeken water, maar dat bevat deze funderingslaag niet. Het zijn allemaal eigenschappen die zorgen voor een zeer stabiele fundering die volledig circulair is.”

Milieuwinst

Anton benoemt nog meer milieuvoordelen van de groene grondstabilisatie: “Omdat er geen grond hoeft te worden aan- of afgevoerd blijft de overlast voor de omgeving en het milieu beperkt. Je hebt minder transportbewegingen en de doorlooptijd is korter. Een mooi bijkomend voordeel met onze gebonden fundering is, dat er ook circa 25% bespaard kan worden op de toe te passen asfaltdikte die aangebracht wordt op onze stabilisatie. Dit geeft naast materiaal- en transportbesparingen ook een milieuvoordeel voor nu en in de toekomst.”

Maar hoe zit het tot slot dan met de uitstoot van de zware freesmachine van TerraStab? Ook daar is volgens Anton aan gedacht: “Onze machines werken op HVO100 brandstof. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Gebruik van deze brandstof leidt tot een CO2-reductie tot wel 90% en een lagere uitstoot van schadelijke emissies, zoals fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK’s. Wellicht kunnen we in de toekomst over naar waterstof. Een elektrische variant lijkt voorlopig niet haalbaar, door het grote vermogen dat beschikbaar moet zijn. Maar we blijven zoeken naar een verdere verlaging van de milieubelasting.

Floriade 2022

Dat grondstabilisatie ook geschikt is voor nieuwe infrastructuur bewijst de zevende editie van Floriade 2022, die in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit. De lat ligt hoog: na de sluiting op 9 oktober 2022 mag er niets aan bouwmaterialen achterblijven.

De wegfundering van een geasfalteerd parkeerterrein van 53.000 m2 met parkeerlussen voor 154 bussen en de toegangswegen zijn door TerraStab gerealiseerd. Op de parkeerplaats en toegangswegen is 7 cm asfalt aangebracht. Ook zijn er wandelpaden gemaakt met grondstabilisatie en daarop een slijtlaag. Dit is steeds uitgevoerd met de aanwezige bodemmaterialen, dus zonder afvoer van grond en aanvoer van granulaire funderingsmaterialen. Anton Bunt: “Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling is het mogelijk de grondstabilisatie weer fijn te frezen en terug te geven aan de natuur.”

Terrastab
www.terrastab.nl