Aanpassen hemelwaterverordening vóór start Omgevingswet

Artikel delen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten hun verordening afvoer hemel- en grondwater vóór 1 januari 2024 aan te passen. VNG heeft een ‘Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan’ opgesteld met een voorbeeld raadsbesluit en toelichting.

De Invoeringswet Omgevingswet regelt dat de hemelwaterverordening bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege onderdeel is van het tijdelijk omgevingsplan. Daarom werd aanvankelijk (2020/2021) géén wijziging van deze modelverordening noodzakelijk geacht. De handreiking omvat een inhoudelijke beoordeling van het effect van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de modelverordening. Bij die inhoudelijke beoordeling bleek het ongewijzigd van rechtswege opgaan van de hemelwaterverordening in het tijdelijk omgevingsplan een nadelig effect te hebben voor gemeente en burger.

De modelverordening omvat zes artikelen, waarvan slechts twee artikelen kunnen overblijven als onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. In de handreiking adviseert VNG om de andere vier artikelen om verschillende redenen te laten vervallen, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omdat deze verordening van rechtswege onderdeel wordt van het tijdelijk omgevingsplan kan aanpassing ná inwerkingtreding van de Omgevingswet uitsluitend door aanpassing van het omgevingsplan. Het niet tijdig aanpassen leidt onder meer tot rechtsonzekerheid voor de burger.

Voorbeeldregels voor het omgevingsplan

In aanvulling op de Handreiking publiceert de VNG ook voorbeeldregels afvoer hemel- en grondwater voor het definitieve omgevingsplan. Deze zijn aanvullend op de geïntegreerde staalkaarten omgevingsplan. Het gaat om voorbeeldregels voor hemel- en grondwaterbepalingen die van rechtswege onderdeel zijn van het tijdelijk omgevingsplan en waarvan de conclusie in de Handreiking luidt: ‘moet’ naar het omgevingsplan.

Inspiratie voor gesprek over gemeentelijke keuzes

De Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan tonen samen met de voorbeeldregels omgevingsplan hoe regels uit de hemelwaterverordening kunnen worden omgezet naar het definitieve omgevingsplan. Aan het opstellen van een definitief omgevingsplan moet een gesprek tussen deze beleidsterreinen voorafgaan. Met dit tweeluik biedt de VNG inspiratie voor dit gemeentelijk gesprek.

Overige verordeningen

Voor andere verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, stelt de VNG binnenkort ook een handreiking ter beschikking. Dit gaat bijvoorbeeld om verordeningen over erfgoed, havenbeheer, kabels en leidingen, begraafplaatsbeheer en markt. Voor de APV is al een handreiking verschenen.

Downloaden

Als je de Handreiking of voorbeeldregels wilt downloaden, ga dan naar https://vng.nl. Vul in het zoekvak in: ‘Verordening hemel- en grondwater’. Je komt dan op de pagina waar de links staan naar deze documenten.