Voer de stresstest uit!

Artikel delen

Ruimtelijke adaptatie start met het in beeld brengen van de kwetsbaarheden voor de vier thema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Voor het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op deze vier thema’s kunnen zogenaamde klimaatstresstesten gebruikt worden.

Klimaatstresstesten zijn er in vele soorten en maten. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden uiterlijk eind 2019 een eerste stresstest voor alle thema’s hebben uitgevoerd. Veel gemeenten en waterschappen zijn hier mee bezig of hebben dit al gedaan, vooral als het gaat om wateroverlast. Om alle overheden in de gelegenheid te stellen dit te doen, is een eenvoudige gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld: de stresstest light. Deze stresstest light geeft een eerste indruk van de kwetsbaarheden van een gebied en geeft daarmee invulling aan de eerste van de zeven ambities: kwetsbaarheid in beeld brengen.
De stresstest light is van toepassing op zowel stedelijk als landelijk gebied. Deze stresstest is speciaal ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen die op één of meerdere thema’s nog niet of nauwelijks met klimaatadaptatie bezig zijn. De stresstest light is gebaseerd op de beelden uit de Klimaateffectatlas (www.klimaateffectatlas.nl), maar kan bijvoorbeeld ook (deels) ingevuld worden met de resultaten van eigen stresstests.

Verschil stresstest en stresstest light

De stresstest light is bedoeld voor het vergroten van de bewustwording van effecten van klimaatverandering. De stresstest light brengt de kwetsbaarheid van een gebied op hoofdlijnen in beeld. De stresstest light is gebaseerd op statische kaartbeelden, eenvoudig van aard, kosteloos toegankelijk en gebaseerd op de Klimaateffectatlas.
De stresstest is bedoeld om met een modelinstrumentarium de mogelijke kwetsbaarheden van een gebied tot in detail te verkennen en eventuele maatregelen te bepalen. De stresstest is dan ook bedoeld om de risicodialoog te ondersteunen met technische informatie. De stresstest is dynamisch, meer gedetailleerd en kan verschillende berekeningen uitvoeren. De stresstest vraagt deskundigheid bij de gebruikers.

Wat is de stresstest (light) niet?

  • De stresstest stelt geen normen. U kunt niet zakken of slagen.
  • De stresstest legt geen maatregelen op, die worden in overleg bepaald.
  • De stresstest is geen kostenraming.
  • Uit de stresstest blijkt niet de situatie in 2050; de stresstest is gebaseerd op scenario’s en geeft een eerste beeld van kwetsbaarheden.

Waar vind ik de stresstest: www.ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/handreiking/. Hier krijgt u uitleg en kunt u de stresstest gratis downloaden.