Op naar landelijke uitrol

Artikel delen

MKB Infra heeft de koe bij de horens gevat. De huidige betalingsregeling is duur en ineffectief. Tijd voor verandering. Inmiddels zijn twee pilots afgerond. Onlangs zijn de resultaten van de tweede pilot gepresenteerd in aanwezigheid van aanjager Beter Aanbesteden Karsten Klein. Hij noemt het een prachtig initiatief en zal de boodschap meenemen en verspreiden. MKB Infra gaat intussen onverdroten verder. Twee pilots zijn in een vergevorderd stadium. Uiteindelijk doel: landelijke uitrol en aanpassing regelgeving.

Karsten Klein: “Resultaten passen goed in doelstelling Beter Aanbesteden.”

Aanjager Beter Aanbesteden enthousiast over tweede pilot Betalingsregeling

“Het is geweldig, als opdrachtgever en -nemer samenwerken aan een verandering, waarvan ze inzien, dat het voor beiden profijtelijk is. Ik ga dit meenemen en er aandacht voor vragen.” Met die woorden sloot Karsten Klein, aanjager Beter Aanbesteden van het ministerie van EZK, de evaluatiebijeenkomst van een pilot Betalingsregeling af. Deze is gehouden op 18 december 2018 in Enschede, het thuisfront van de opdrachtgevende gemeente.
De pilot is de tweede op rij – de gemeente Horst was de eerste – die is afgerond nadat de MKB Infra in haar notitie Contract op Maat (2015) de opdrachtgevende overheid had uitgedaagd voor een omwenteling van de betalingsregeling. De afronding van twee andere pilots zijn aanstaande. Deze worden – net als de eerste twee – uitgevoerde onder auspiciën van de branchevereniging. Doel: de totstandkoming van een eigentijdse betalingsregeling die een einde moet maken aan de traditionele voorfinanciering door de gww-ondernemer.

Jean-Paul Boutkan: “Maatschappelijke winst van eigentijdse betalingsregeling, zeker zo belangrijk als de financieel economische.”

Rentevoordelen

MKB Infra-lidbedrijf Sallandse Wegenbouw was uitvoerend partner in de Enschedese pilot. Al snel na ondertekening van het contract heeft het bedrijf een eerste aanbetaling ontvangen voor onder meer bouwplaatskosten en leveranties. De uitvoeringstermijnen zijn vroegtijdig vrijgegeven, waardoor nog tijdens de uitvoering van de termijnwerkzaamheden, het geld op de rekening stond.
In de praktijk ziet er dat als volgt uit. De ondernemer geeft op grond van de planning elke maand een inschatting van de te maken kosten en factureert deze. Bij een volgende factuur worden de eventuele afwijking van de raming direct verrekend. Directeur van de Sallandse Wegenbouw, Johan Middelkamp: “Wij hoeven dus geen geld te lenen voor een voorfinanciering. Voor ons duur geld, want we betalen daarover de marktconforme rente. Als er al geleend moet worden, dan kan dat veel beter door de opdrachtgevende overheid, in dit geval de gemeente Enschede, gedaan worden. Deze kan immers tegen een veel lagere rente geld lenen dan bedrijven.”
Middelkamp noemt nog een voordeel van de betalingsregeling zoals die in de pilot is afgesproken. “Het eventuele meerwerk loopt mee in de maandelijkse facturering. Dus geen cumulatie van meerwerk, waarover niet zelden gesteggel ontstaat, doordat het na oplevering lastig is om de exacte aard en toedracht van de meerwerksituaties te achterhalen.” Ten slotte wijst hij nog op het feit dat bankgaranties overbodig worden als de gemeente de termijnfacturen vooruitbetaalt. “Ook op dit punt worden kosten bespaard.”

Maatschappelijke winst

Wat levert de betalingsregeling van de pilot voor de gemeente op, wilde Karsten Klein graag weten. Jean-Paul Boutkan, hoofd Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede: “De genoemde voordelen zijn dat voor een belangrijk deel ook voor ons. Maar nog belangrijker vinden we het positieve maatschappelijk effect. Want met dezelfde snelheid waarmee wij de hoofdaannemer betalen, moet deze op zijn beurt de rekeningen van de onderaannemers en leveranciers voldoen. That’s part of the deal. Mocht een hoofdaannemer tijdens de uitvoering failliet gaan, dan is de kans vrijwel uitgesloten, dat hij de andere ondernemers in de uitvoerende keten meesleept in zijn ondergang. Want deze krijgen maandelijks vrijwel direct na hun geleverde prestatie hun rekening betaald. Dus hun medewerkers komen bij een faillissement van de hoofdaannemer niet bij het UWV terecht. Dat is directe maatschappelijke winst.”

Johan Middelkamp: “Rentewinst, geen voorfinanciering meer door het infrabedrijf en bankgarantie wordt overbodig.”

Graag gesprek aangaan

Wethouder Jurgen van Houdt, onder meer verantwoordelijk voor leefomgeving en infra, voegt eraan toe dat Boutkan en zijn team sowieso gericht zijn op innovaties en vernieuwingen. “De pilot staat in een reeks van experimenten, waarin wij samen met de ondernemers optrekken. Bij ons staat de deur, los van de geregelde ontmoetingen met het bedrijfsleven, altijd open voor vernieuwende ideeën.”
Karsten Klein vond de presentatie van de resultaten zeer overtuigend en goed passen in de doelstellingen van Beter Aanbesteden. “Ik kan natuurlijk geen invloed uitoefenen op de wijze waarop marktpartijen hun betalingen regelen, maar ik kan ’t wel aankaarten op het ministerie en bij de politieke partijen. Dus daar waar wetten en regels gemaakt en aangepast kunnen worden.”
MKB Infra zal zeker doorgaan in de gesprekken met de opdrachtgevers over de invoering van de eigentijdse betalingsregeling. Uiteindelijk doel: landelijke uitrol en aanpassing van regelgeving.