Effectief investeren in hemelwater

Artikel delen

Zou het nuttig zijn om bij beleid voor het opvangen van hemelwater onderscheid te maken tussen soorten neerslag? Voorkomen van wateroverlast vraagt immers om voorzieningen die snel forse watervolumes kunnen opnemen (bergen), maar het stoppen van verdroging vraagt juist om trage afstroming en zoveel mogelijk infiltratie (vasthouden).

Infiltrerende bestratingen worden soms gezien als oplossing om zowel verdroging als wateroverlast het hoofd te bieden. Echter, voor snelle berging is dan wel een onderliggende waterbergende wegfundering nodig en dan biedt het Aquaflow systeem met WT kolken veel meer bedrijfszekerheid. Voor het opvangen van lichte neerslag werken doorlatende verhardingen prima, alleen zijn er, budgettair gezien, veel effectievere oplossingen. Zo kan met Flowsand® voor een fractie van de kosten, de straat geperforeerd worden, waardoor zo’n 50% van het jaarlijkse neerslag volume wegzakt in de bodem.

Het hightech Flowsand is brekerzand dat zich gedraagt als een spons. Het zuigt water op van straat tussen de voegen van de stenen, waardoor van elke bui een paar mm hemelwater wordt opgenomen. Op jaarbasis gaat het om zo’n 50% van het neerslagvolume. Er is maar een paar kg flowsand per m2 straatwerk nodig om dat te bereiken. Daarmee is voor het perforeren van de verstening in bebouwd gebied Flowsand een betaalbare oplossing, zeer effectief om verdroging tegen te gaan en duurzaam omdat al het geïnfiltreerde water niet gebufferd, getransporteerd, verpompt en gezuiverd hoeft te worden.

Aquaflow
www.aquaflow.nl