Innovatie en ondersteuning in het wegbeheer

Artikel delen

Waar de ene wegbeheerder de ambitie heeft om fietsstad nummer één te worden, houdt de andere wegbeheerder zich vooral bezig met de vraag: ‘hoe houden wij de komende 4 jaar, met 20% minder budget, onze verhardingen veilig voor de weggebruikers?’ Beide wegbeheerders moeten de juiste ondersteuning in het onderhoud van hun areaal krijgen, zodat de onderhoudsstrategie en het meerjarig onderhoudsplan voor het Asset Management aansluit bij de ambities en mogelijkheden. En juist dát is waar Maxxwell in combinatie met Wegdekmeten (WDM) goed in is.

Maxxwell biedt integrale oplossingen om metingen (zoals inspectieresultaten) te vertalen naar een passende onderhoudsstrategie en meerjarig onderhoudsplan voor het Asset Management van de wegbeheerder. Het bedrijf onderneemt daarin de volgende stappen:

 1. Voorbereiden van onderhoud en opstellen van een inspectieplanning.
 2. Monitoren en inspectie. Informatie en data binnenhalen uit uw areaal.
 3. Structureren, verrijken en koppelen van de verzamelde data.
 4. Analyseren van de data op basis van risico’s en overige parameters.
 5. Bijsturen met investerings- en verbetervoorstellen.

Innovatief wegdekmeten

De combinatie is krachtig omdat Wegdekmeten voorloper is in de markt op het gebied van innovatief wegdekmeten. Wegdekmeten is gespecialiseerd in inwinning en sortering van inspectiegegevens, met resultaten die 1 op 1 bruikbaar zijn voor onderhoudsplannen van de wegbeheerder. Maxxwell maakt deze resultaten (inspectiegegevens) middels actuele dashboards inzichtelijk en vertaalt dit in samenwerking met de wegbeheerder naar een passende onderhoudsstrategie. Het bedrijf zorgt aan de hand van de transparante en herleidbare meetgegevens voor stuurinformatie waarop de wegbeheerder strategische en tactische beslissingen omtrent het wegenbeheer kan nemen.
Maxxwell verrijkt en verwerkt deze meetgegevens met de lokale kennis van de wegbeheerder en de factoren die voor hen van belang zijn. Daarmee komen zij gezamenlijk tot een passende onderhoudsstrategie voor alle verhardingen en bovengrondse assets. Breder kijken dan alleen het beschikbare budget! In het advies neemt het bedrijf uiteraard de geldende wet en regelgeving mee, maar ook de duurzaamheidswensen, politieke afwegingen en risico- en omgevingsfactoren van de wegbeheerder. Naar gelang de wensen en mogelijkheden van de wegbeheerder wegen zij de verschillende factoren zwaarder of minder zwaar mee.
In het komen tot een strategie en meerjarig onderhoudsplan neemt Maxxwell de wegbeheerder mee in iedere stap van het proces. Door de procesoptimalisatie en de assetmanagementtools die zij bieden ter ondersteuning van de aanpak komen zij tot een integrale aanpak waarin de beslissingsinformatie accuraat en betrouwbaar is. Door inzage te bieden in dit proces halen zij Asset Management uit ‘de BlackBox’ en is de wegbeheerder in staat om onderbouwde besluiten te nemen. De wegbeheerder wordt dusdanig ondersteund dat beslissingen verklaarbaar, toetsbaar en herleidbaar zijn.

Optimale inspectiegegevens

De meetgegevens van WDM zijn te allen tijde gestructureerd, herleidbaar en transparant. De kracht van wegdekmeten zit in het adapteren van nieuwe technieken waarmee in één gang en in het verkeer, gegevens over de weg en omgeving ingewonnen worden. Dit zorgt voor efficiëntie en vooral voor een veilige manier van inspecteren op de drukke Nederlandse wegen.
De volgende parameters worden in één gang, in het verkeer, ingewonnen:

 • International Roughness Index, IRI, linker- en rechterwielspoor met certificaat.
 • Dwarsvlakheid/ Spoorvorming, linker en rechterwielspoor.
 • Boogstralen.
 • Dwarshelling.
 • Langshelling.
 • GPS informatie in x, y en z-waarde ten opzichte van Rijksdriehoeknet 2008.
 • Opname tijd & rijsnelheid.
 • Camera beelden 360⁰.
 • Camera beelden in HR van de (asfalt) verharding.
 • Markering nachtreflectie prestaties.
 • Wegprofiel metingen in een puntenwolk voor herontwerp.

Op basis van de ingewonnen videobeelden worden de verhardingen en markeringen geïnspecteerd. Bij deze inspectie worden alle individuele schades in de beelden ingetekend. Deze werkwijze wordt gehanteerd omdat dit de meest nauwkeurige resultaten biedt, waarbij de juiste berekening van omvangsklassen voor de globale inspectie door het intekenen van de schades gegarandeerd is. Dit kan op autosnelwegen, provinciale wegen en stadswegen. Ieder met de hiervoor bedoelde toetscriteria.
Door deze inspectieresultaten automatisch (computergestuurd) te analyseren, verhoogt WDM de consistentie van de analyse en de kwaliteit van het advies. Dit is uniek in de markt en maakt WDM de meest brede data inzamelaar van Nederland.

Maxxwell en WDM

Maxxwell en Wegdekmeten zijn zelfstandige bedrijven die los van elkaar opereren. Maxxwell kan ook eigen data van de wegbeheerder gebruiken om analyses, strategieën en tools voor Asset Management te maken. Wegdekmeten.nl heeft zich gespecialiseerd in inzameling van actuele, transparante inspectiegegevens met eigen klantspecificaties, voor elke partij die daar behoefte aan heeft.