Waterbergen bij hoog grondwater in Ridderkerk

Artikel delen

In een deel van Nederland is er sprake van hoog grondwater of een bodem waarin vlot infiltreren is uitgesloten. Hoe kan men dan in bestaand gebied voldoende berging realiseren? In de Jhr. De Savornin Lohmanstraat in Ridderkerk is gekozen voor het Aquaflowsysteem, vanwege de hoge ligging en de gemakkelijke inpasbaarheid in het gebied. Om uit te sluiten dat het hemelwater de bodem verweekt, wordt de berging onderin afgesloten met waterdichte folie. Zo kan de berging, los van grondsoort en grondwaterstand, toch functioneren.

afgedichte weg met kraan

Geen doorlatende verharding maar WT kolken

Om zeker te zijn van een gegarandeerde waterafvoer die weinig onderhoud vraagt, is gekozen voor waterafvoer van straat met WT kolken (Water Treatment). In deze kolk wordt een zeefscherm geplaatst als groffilter. Hierdoor verdubbelt de hoeveelheid vuil die in de onderbak van de kolk wordt opgevangen. Het water stroomt vervolgens naar een WT-bezinkunit, die aan de kolk is gekoppeld en die afvoert in de waterbergende wegfundering. Deze unit heeft rondom een lengte van 3,50 meter en fungeert als overstortwand. Daardoor neemt de stroomsnelheid van het water af en kan resterend zwevend vuil bezinken. De unit is voldoende groot om dit 15 tot 30 jaar vol te houden zonder lediging.

Aanbesteden op ontzorgen

In de aanbesteding worden de inschrijvingen voor 50% beoordeeld op andere aspecten dan laagste prijs. Voor Gebr. Van Kessel aanleiding om FlowfactsTM op te nemen in de inschrijving om zich op het punt ‘ontzorgen’ te onderscheiden. Hiermee kan de gemeente vanaf het moment van aanleg continue en op afstand het functioneren van de waterberging volgen. Wat normaal onzichtbaar is onder de grond, is door het toevoegen van intelligentie, geheel duidelijk. Onder andere hoever de berging zich vult, wat de ledigingstijd is en of het water niet te snel of juist te langzaam wordt afgevoerd.

Aquaflow
www.aquaflow.nl