Aanpassen aan klimaatverandering

Artikel delen

Klimaatverandering. Dat raakt ons allemaal. Het ene land of eiland raakt het meer dan het andere. Dat hebben de gemaakte klimaatafspraken in Egypte wel heel duidelijk gemaakt. Maar welke maatregelen moeten we nemen om ons aan de klimaatverandering aan te passen?

Tekst: André Oltvoort, Hauraton
Beeld: Hauraton

Watersnood juli 2021.

Watersnood juli 2021.

In november 2022 werd in Sharm-el-Sheikh al geschiedenis geschreven: voor het eerst stond het onderwerp ‘klimaatschade’ officieel op de agenda. Vanaf nu gaat de wereld een stap verder: een wereldwijd klimaat-schadefonds komt er ook echt. Afrikaanse landen hebben nu al flink last van de gevolgen van klimaatverandering, die veroorzaakt zijn door onder andere de uitstoot van broeikasgassen. Rijke westerse landen dragen daarvoor een grote historische verantwoordelijkheid: al sinds de industriële revolutie stoten zij een overvloed aan CO2 uit.

Klimaatschade

In een jaar waarin veel landen last hebben van bosbranden, extreme hitte en droogte is het niet zo gek dat het onderwerp ‘klimaatschade’ de aandacht opeist. Vooral de enorme overstromingen in Pakistan, waardoor een groot deel van het land onder water werd gezet, kregen ruim aandacht op de klimaatconferentie in Egypte.

De keerzijde is dat er, net als in 2021 in Glasgow, nauwelijks extra stappen zijn gezet om de verdere opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graad tegen te gaan. Desondanks heeft Europa nu wel een stap gezet en heeft dat duidelijk laten zien richting eilandstaten, zoals Tuvalu. Wij zijn bereid eerst te kijken naar klimaatadaptatie, oftewel hoe kun je aanpassingen doen aan je beleid? En als dat aanpassen uiteindelijk niet lukt, komt pas de klimaatschade in beeld. Ons kabinet vindt dat we als Nederland goed moeten inzetten op dat adaptatie-deel. Hoe pas je je aan en hoe maak je je weerbaar?

Beperken gevolgen overstroming

Het Nederlandse waterveiligheidsbeleid bestaat uit meerdere ‘lagen’ en wordt daarom bestempeld als ‘meerlaagsveiligheid’. Deze aanpak houdt in dat overstromingsrisico’s worden beheerst door een combinatie van waterkeringen, ruimtelijke ordening en crisisbeheersing:

  1. Preventie: een overstroming zoveel mogelijk voorkomen door bijvoorbeeld dijken.
  2. Schadebeperking: duurzame ruimtelijke ordening.
  3. Betere (organisatorische) voorbereiding: evacuatieroutes en vluchtplaatsen.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft in samenwerking met een groot aantal partijen de ‘bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest’ ontwikkeld. Deze bijsluiter ‘gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie’ geeft aan hoe je de kwetsbaarheid van een gebied in Nederland in kaart kunt brengen. De stresstest brengt in beeld hoe kwetsbaar een omgeving is voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen.

Hoe kunnen we wateroverlast beperken?

Als water niet snel genoeg kan worden afgevoerd via het riool, wil dit via de straatkolken nog wel eens teruggegeven worden op straat. En water op straat is in de meeste gevallen geen wenselijke situatie. Het riool vergroten betekent veelal een bestaande straat op de kop zetten. Een (extra) lijngoot die het overtollige regenwater afkoppelt van het riool en een eind verderop vrij kan laten uitstromen, kan dan een oplossing zijn.

Wateroverlast kun je het beste voorkomen door neerslag weg te laten zakken in de bodem, op de plek waar het valt. Dat heet ook wel infiltreren. Als dat niet kan of als het niet voldoende helpt, kun je water tijdelijk bergen. Tot slot kun je het ook nog vertraagd afvoeren.

Lijn goot

Afkoppelen en infiltreren.

Beperken gevolgen droogte

Een belangrijke maatregel is om water vast te houden in plaats van af te voeren. Dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand op peil blijft. Verharding kun je vervangen door groen. Dit zorgt ervoor dat meer regenwater in de grond kan wegzakken.

Ook is het belangrijk om water te besparen, tijdelijk op te slaan, te hergebruiken en beter te verdelen. Tenslotte kunnen we niet alle schade voorkomen. Accepteer meer droogte en pas het landgebruik hierop aan. Accepteer dat je gras geel kan worden tijdens een droge zomer.

Hoe kunnen we hittestress beperken?

Een bekend gevolg van hitte is hittestress, waar vooral ouderen en andere kwetsbare groepen erg ziek van kunnen worden. Eén van de oplossingen om hitte te beperken is de omgeving vergroenen. Het mooiste is dit in een combinatie blauw-groen (met water). Groen werkt verkoelend doordat het schaduw biedt en water verdampt. Om een stad of dorp te verkoelen, kun je bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:  bomen planten, groen dak aanleggen, groene bestrating bij parkeerplaatsen, bermen en opritten aanleggen. Ook kunnen we pergola’s plaatsen, omdat op sommige locaties er geen plek is voor de diepe wortels van bomen. Bijvoorbeeld omdat er in de ondergrond veel kabels en leidingen lopen. Maar ook parasols, schaduwdoeken of canvasdoeken bieden schaduw. Dat is bijvoorbeeld handig in winkelstraten waar geen ruimte is voor bomen.

Actief meedenken

Wadi-verbindingsgoot.

Wadi-verbindingsgoot.

Als HAURATON proberen we actief mee te denken op het gebied van klimaatadaptie door vooral het afkoppelen van afstromend regenwater van verharde oppervlakken te blijven promoten. Wij zijn een internationale speler op het gebied van afwatering en een Duitse producent van met name lijngoten, putten en infiltratievoorzieningen en zijn 100% specialist op het gebied van afwateringsoplossingen en infiltratie. In Nederland werken we met een beperkt dealernetwerk. Gezamenlijk ondersteunen we de klant bij het ontwerpen, uitschrijven, leveren en realiseren van bijvoorbeeld lijngoten in een klimaatadaptieve oplossing voor dorp, wijk of binnenstad.

Hoe jammer is het dat schoon regenwater via het riool naar een rioolwaterzuivering wordt afgevoerd en dus onnodig de RWZI belast. Dat terwijl we dit water tegenwoordig juist zo hard nodig hebben in onze eigen omgeving om de grondwaterstand op peil te houden! Is het om bepaalde redenen toch nodig het afstromende water te zuiveren voordat het wordt geïnfiltreerd in de ondergrond of op het oppervlaktewater wordt geleid, dan hebben we hiervoor onze DRAINFIX®CLEAN filtersubstraatgoot.

Een simpele ecologische manier van decentrale voorzuivering, die de ‘first flush’ opvangt en direct door een bed van filtersubstraat leidt. Door middel van oppervlaktefiltratie wordt het ‘vuile’ water ontdaan van praktisch alle vaste stoffen, minerale koolwaterstoffen, pak’s, microplastics, slijtagemateriaal als ook de zware metalen (zoals Cu en Zn).

InfraCampus-IKN
HAURATON is al jaren verbonden aan de InfraCampus-IKN. Dit is de thuisbasis van de Stichting IKN die kennisdeling van onder andere klimaatadaptieve oplossingen als motivatie heeft en ook graag kennis op gebied van de energietransitie uitwisselt. HAURATON is met een permanente beursstand aanwezig op de InfraCcampus, gelegen op het Bouw en Infrapark te Harderwijk. Daar staan vele andere standhouders, die u het gehele jaar kunnen ontvangen voor een rondleiding of een presentatie. Bezoekt u één van de netwerkdagen eens en neem een kijkje op de website: www.infracampusharderwijk.nl.