Aanzienlijke kostenbesparing waterbouw

Artikel delen

Nog steeds zijn kabels en leidingen herhaaldelijk een grote kostenpost bij werken in de waterbouw. Oorzaak hiervan is dat deze waterkruisingen (kabels en leidingen) op grote diepte liggen en opdrachtgevers niet vroeg genoeg schakelen. TerraCarta heeft een procedure ontwikkeld om waterkruisingen nauwkeuring in kaart te brengen.

Een recentelijk voorbeeld is een verbreding van een brug. Op basis van de aangevraagde KLIC was er een ontwerp gemaakt waarbij de naastliggende waterkruisingen op voldoende afstand leken te liggen. Hierbij waren de intrede en uittrede punten van de gestuurde boring gecontroleerd; deze lagen zoals de KLIC aangaf. Vervolgens is TerraCarta tijdens de uitvoering ingeschakeld door de aannemer. De waterkruising bleek toen niet recht over te steken: tussen het in- en uittredepunt maakte deze een flauwe bocht. Hierdoor was het ontwerp van de brugverbreding niet uit te voeren zonder dat er leidingen omgelegd moesten worden.
Uit dit voorbeeld is te concluderen dat een simpele KLIC-melding en/of proefsleuf niet voldoende is. Op dit moment wordt TerraCarta vaak ingehuurd tijdens de uitvoeringsfase. Een gevolg hiervan is dat er door de bevindingen van TerraCarta het ontwerp gewijzigd moet worden. Hierdoor kan het zijn dat het werk voor weken stilgelegd wordt of dat waterkruisingen komen te vervallen.

Lanskop.

Wat zijn hierbij uw mogelijkheden?

TerraCarta heeft een procedure ontwikkeld om bijvoorbeeld bovengenoemde waterkruisingen nauwkeuring in kaart te brengen. Wanneer de opdrachtgever TerraCarta inhuurt tijdens de ontwerpfase (in plaats van de uitvoeringsfase), wordt bovengenoemd voorbeeld voorkomen. Ervaringen zijn zelfs dat sommige opdrachtgevers een dijkverzwaringsvariant afstemmen wanneer de waterkruisingen exact in kaart gebracht zijn.
Door vroeg in te spelen op de ondergrondse situatie:
1. Wordt stagnatie voorkomen.
2. Zijn risico’s beter beheersbaar.
3. Worden onnodige kosten ondervangen.

TerraCarta, www.terracarta.nl